Informace k odkladu povinné školní docházky

Důvody:
Citace ze školského zákona
§ 37
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Vysvětlení:
Školské poradenské zařízení není jen pedagogicko-psychologická poradna ale speciálně pedagogické centrum.  K žádosti je nutné doložit dvě doporučení. (např. pediatra a pedagogicko-psychologické poradny)

Postup vyřízení odkladu:                                                                                                             

  1. Nechat vystavit obě doporučení nutná k odkladu.
  2. Přinést obě doporučení do kanceláře školy.
  3. Vyplnit formulář žádosti o odklad (je k dispozici i na webu školy).
  4. Ředitelka školy rozhodne o odložení povinné školní docházky a dokument bude zaslán do 1 měsíce na adresu zákonného zástupce dítěte.