Projekty u druháčků

Distanční výuka je za námi. Druháčci ji zvládli na výbornou – plnili svědomitě všechny zadané úkoly a v online výuce krásně pracovali. Mimo jiné si během nedobrovolného „volna“ zkusili vytvořit svůj první projekt. Tématem bylo učivo z prvouky – savci, ptáci hmyz. Děti hledaly informace v encyklopediích, naučných knihách i na internetu. Výsledkem jsou práce plné zajímavých informací a krásných obrázků. Po návratu do školních lavic je děti prezentovaly před celou třídou. Všichni žáčci si zaslouží velkou pochvalu☺.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 30. 11. 2020 platí
1. stupeň ZŠ: povinná prezenční výuka již pro všechny ročníky
2. stupeň ZŠ: povinná prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech), bude probíhat v homogenních skupinách

Třídy 2. stupně se budou střídat následovně:
3011. – 4. 12. 2020               6. A, 7. A prezenčně            8. A distančně
7.
12. –  11. 12. 2020              8. A prezenčně                     6. A, 7. A distančně
14.
12. – 18. 12. 2020             6. A, 7. A prezenčně            8. A distančně
21.
12. – 22. 12. 2020             8. A prezenčně                     6. A, 7. A distančně

Žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. (vhodné mít náhradní roušky)

Vstup třetích osob mimo žáky a zaměstnance do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

Provoz školní družiny od 30. 11. 2020 pouze pro 1. A a 2. A z důvodu zachování homogenity skupin, z personálních důvodů nelze realizovat družina pro vyšší ročníky.

 Individuální pedagogické intervence pro žáky se vzdělávacími potřebami jsou umožněny za dodržení podmínky 1 žák x 1 učitel.

Školní stravování

Všichni žáci budou automaticky k obědům přihlášeni. Kdo nebude chodit do školy, musí si oběd odhlásit sám.

Vedení školy

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Vyučování bude probíhat dle platného školního rozvrhu.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (dle online rozvrhu pro distanční vzdělávání). Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Ve škole bude organizován příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

—Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

V provozu bude školní družina:

ranní                po – pá                 6, 00 – 7, 30
odpolední       po – pá                      do 16, 00

Školní stravování
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

  • rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

vedení školy

Ekologická výchova u druháčků.

Dříve než přišla kalamita v podobě uzavřených škol, stačil naše druháčky navštívit kamarád Tomáš z Malé technické univerzity. Děti si z minulého školního roku dobře pamatovaly, že nejprve musí naslouchat a až poté plnit úkoly, které jsou založeny především na vzájemné spolupráci.

Tentokrát se žáčci zabývali velmi důležitým tématem – tříděním odpadu. Děti bez jediné chybičky zodpověděly, že existují speciální kontejnery odlišných barev, do kterých patří konkrétní druh odpadu. Také si společně s Tomem vyrobily papír. Závěrem postavily velké odpadní centrum s příslušnými barvami kontejnerů. Jen připomínáme – žlutý je na plasty, modrý na papír, zelený na barevné sklo, bílý na bílé sklo a hnědý na bioodpad ☺.

Informace k výuce v listopadu, hodnocení žáků a konání tradičních akcí

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

po prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020 bude výuka probíhat ve stejném režimu, jako v období před podzimními prázdninami, a to distančním způsobem (povinností žáků je účast na online hodinách a plnění zadaných úkolů).

Po 15. 11. 2020 budete seznámeni s hodnocením prospěchu a chování Vašich dětí za období 1. čtvrtletí šk. roku 2020/2021 prostřednictvím výukové platformy Classroom.

Vzhledem k současnému stavu rušíme tradiční Vánoční dílny a Den otevřených dveří 25. 11. 2020 a lyžařský výcvikový kurz 17. – 24. 1. 2021, zaplacené zálohy budou vráceny na Váš účet.

vedení školy