Zoologická zahrada v online hodině přírodovědy

V tomto krásném jarním období přijal naši pozvánku zúčastnit se online hodiny p. Divílek ze zoologické zahrady Zoo Lešná Zlín. Ve 4. třídě jsme se tak dozvěděli nové informace především o slonech žijících v expozici Afrika. Povídali jsme si ale i o jiných zvířatech a expozicích. Odhalili jsme také, kolik má zoo zvířat, kolik spotřebují jídla, kolik vody vypije hroch a další zajímavosti. Nakonec jsme se dozvěděli i jak se „zbavit“ kuny. Pan Divílek nám zodpověděl všechny naše otázky a žáci si doma nakreslili jejich oblíbené zvíře ze zoo.

Motivační zápis

Vážení rodiče,

v současné době nebylo možné z důvodu přísných vládních protiepidemických opatření uskutečnit motivační zápis. Stále je zakázán vstup třetích osob do budovy školy.

Jakmile tato  opatření pominou, velice rádi uskutečníme motivační zápis pro Vaše děti  – naše budoucí prvňáčky.

Termín motivačního zápisu upřesníme v průběhu měsíce května, bude Vám sdělen na Vaši emailovou adresu a zveřejněn na webových stránkách školy.

Těšíme se na osobní setkání s Vámi.

vedení školy

Informace Městské policie Holešov

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Městská policie Holešov informuje, že parkování ve Smetanových sadech je zakázáno. K parkování můžete využít nové parkoviště na ulici Plačkov u Sokolovny nebo parkoviště u Městského úřadu (do 8.00 h je bez poplatku).

Vedení školy dále upozorňuje na zákaz vjezdu do dvora školy.

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

1. stupeň             

v týdenních rotacích:

12. – 16. 4. 2021      1.,a 2., ročník ve škole (3., 4. a 5. ročník distanční výuka)

19. – 23. 4. 2021       3., 4., 5. ročník ve škole (1., 2. ročník distanční výuka)

Prosíme o nahlášení třídním učitelům do platformy GC, zda se Vaše dítě bude účastnit prezenční výuky.

2. stupeň  – distanční výuka

Školní družina – bude zajištěna pro všechny zapsané žáky dle rotace  (zachování homogenních skupin), včetně ranní družiny

Individuální konzultace jsou umožněny přímo ve škole (vždy po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím).

Skupinové konzultace pro 9. ročník pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ jsou umožněny přímo ve škole.

Tělesná výchova je zakázána – bude nahrazena jiným programem.

V hodinách hudební výchovy je i nadále zakázán zpěv.

Stravování

 • pro distanční výuku – pouze odběr do jídlonosičů
 • pro prezenční výuku – od 12. 4. vaří ŠJ pro všechny žáky, kteří se účastní prezenční výuky 
 • obědy je nutné si nahlásit ve ŠJ do pátku 9. 4. 2021 do 12.00 h (online) nebo telefonicky na tel. 573 397 563  
 • informace na webových stránkách jídelny: https://www.usjholesov.cz/

Testování

 • povinné neinvazivní testování pro ZŠ (žáci i zaměstnanci)
 • antigenní testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
 • testování neprobíhá v případě individuálních konzultací
 • žáci navštěvující ranní družinu budou testování v místnostech ŠD
 • žáci nenavštěvující ranní družinu budou testování přímo ve své kmenové třídě

Ochrana úst a nosu

 • žáci v ZŠ  min. zdravotnická obličejová maska
 • zaměstnanci   respirátor

Bližší informace k testování

 • Prezenční vzdělávání je umožněno jen žákům, kteří se podrobí preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, bude poskytována pouze přiměřená forma studijní podpory (týdenní plán samostudia).
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod., dále u osob, které prodělaly Covid-19 a neuplynulo u nich více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pak pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

U žáků 1. – 3. ročníku I. stupně ZŠ je umožněna asistence zákonného zástupce nebo pověřence při testování (platí vyjímka ze zákazu vstupu třetích osob do školy).

Je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělaly rodiče dětem doma.

Odkazy

Webové stránky MŠMT:
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021?fbclid=IwAR3lTbZc8ASJ80AOYLYSbAMcry1dm3RT91gVYAYdffL1-uY4Pb5eewBEDxQ

Elektrizující hodina fyziky

Jaderná elektrárna Temelín

Na online hodinu do fyziky 9. A se připojila milá paní ing. Simona Homolková, která nám pak povídala, jak to v jejich elektrárně funguje.

Temelín se nachází v jižních Čechách, 24 km severně od Českých Budějovic.

Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory. Mozkem jaderné elektrárny je bloková dozorna – Velín, odkud se ovládá celý její provoz. Srdcem primárního okruhu je jaderný reaktor. Na něj jsou napojené cirkulační smyčky, kterými proudí chladící voda odvádějící teplo vzniklé při štěpení jader uranu v aktivní zóně reaktoru. Palivem v Temelíně je oxid uraničitý CO2 s průměrně 3,5% obohacením uranu o štěpný izotop 235U.

Sekundární okruh je druhý chladicí uzavřený okruh s demineralizovanou vodou. V parogenerátorech se voda sekundárního okruhu vaří a vznikající pára roztáčí turbínu. Turbína je soustrojí složené ze čtyř za sebou uspořádaných těles – jednoho dílu vysokotlakového a tří nízkotlakých. Tzv. sytá pára o teplotě přibližně 280° C a tlaku 6,3 MPa, která vzniká v parogenerátorech, se vede nejprve do vysokotlakého dílu turbíny, kde ztratí asi 40 % své energie. Každá ze dvou temelínských turbín je určena k pohonu jednoho generátoru (alternátoru). V alternátoru se prostřednictvím elektromagnetické indukce přeměňuje rotační energie turbíny na elektrickou energii.

Na závěr hodiny přišla i soutěž.  Nejrychleji odpověděl správně na otázku Tomáš Peška a mohl si vybrat cenu –  Joulinku, Watíka nebo tašku.

Přednáška paní průvodkyně se mi moc líbila. Řekla nám spoustu zajímavých věcí a hlavně to, jak vše v elektrárně probíhá.

Barbora Němečková 9. A

 

Použité zdroje:

https://www.svetenergie.cz/cz/energetika-zblizka/jaderne-elektrarny/jaderne-elektrarny-cez/jaderna-elektrarna-temelin