Otevřeně o sexualitě s Mgr. Petrem Halamou

25. 10. 2023 žáci 8. a 9. ročníku interaktivní formou probírali v rámci projektového dne Bezpečí sexualitu. Pan psycholog formou skupinové práce zopakoval s chlapci i děvčaty stavbu pohlavního ústrojí. Mluvil s žáky otevřeně i o tom, jaké tělesné a duševní změny je v současnosti provází. Dále se zaměřil na otázku partnerských vztahů, kdy společně s žáky vytvořili vztahový kruh a jeho náležitosti. Hovořili o chození i opravdovém intimním vztahu. Poté – opět ve skupinové práci, s žáky vyhodnocovali rizika spojená s různými formami kontaktu ve znamení: víc hlav víc ví, aneb máme různé názory, umíme komunikovat. Na závěr pan Halama pohovořil o pohlavně přenosných nemocech a vyvrátil vědecky nepodložené sexuální orientace. Rovněž velmi kvalifikovaně zodpověděl různé dotazy žáků. Žáci byli aktivní, otevření k problematice, ujasnili si poznatky získané na internetu. Panu magistru Halamovi děkujeme za poutavý vhled do běžné životní problematiky, neboť se sexualitou jsme spjati od narození.

Mgr. Hana Hlobilová

 

Co už umíme v 1. A?

My jsme malí prvňáci, však umíme vzít za práci. Jsme dva měsíce ve škole a jde nám to skvěle. Nejvíc nás baví práce s písmeny, už umíme M, L, E a S. Letos jsme poprvé vyzkoušeli novinku, a to písmenka na suchý zip. Už je konec písmenům vysypaným v aktovce a rozfoukaným po třídě. Tato pomůcka se nám velmi osvědčila, skládáme písmena na kobereček a tam drží, jak přibitá. Z písmen skládáme i slabiky, k tomu nám zase pomáhají pomůcky s obrázky.  

Také v matematice nezahálíme, na tabulku počítáme příklady, a tak paní učitelka hned vidí, jestli máme vše správně. O přestávkách za námi chodí na návštěvu naši strážní andělé, kteří pro nás mají vždy vlídné slovo, pohlazení, nebo si jen tak s nimi povídáme.

Ve škole se nám moc líbí a těšíme se, co dalšího nového se naučíme.

Mgr. Veronika Lejsková a žáčci z 1. A

Exkurze Modrá

Ve středu 19. 10. jsme se s žáky 6. a 7. třídy vydali autobusem na Modrou, kde jsme navštívili Archeoskanzen Modrá a Živou vodu.

Hned u vstupu za hradbami opevnění se nás ujal průvodce pan Novotný, který si připravil pro děti velice zajímavý výklad o životě lidí žijících v období Velké Moravy. Provedl nás dobovou vesnicí a svůj velmi poutavý výklad zakončil v tamní staré škole.

Z vesnice jsme se přesunuli na svačinu k místnímu stánku s občerstvením a poté pokračovali do expozice sladkovodních ryb Živá voda, která se nachází v těsné blízkosti archeoskanzenu. Seznámili jsme se s životem ve vodě i kolem vody, navštívili jsme podvodní prosklený tunel, který se nachází 3,5 metru pod vodní hladinou, a měli jsme tak možnost vidět různé druhy velkých i obrovských ryb:)

Nakonec jsme naši exkurzi zakončili procházkou po dřevěné lávce, která se nachází nad výběhem praturů.

Exkurze se dětem moc líbila a dozvěděly se mnoho informací o životě lidí i zvířat z dob Velké Moravy.

Marika Fuksová

 

Projektové dopoledne

Poslední pátek v září 29. 9. 2023 proběhlo na naší škole projektové dopoledne na téma „Jíte zdravě?“. Projektu se zúčastnili žáci 5. až 8. ročníku. Realizace této akce byla v režii odborníků na potraviny z Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Žáci si mohli vyzkoušet, jak si připravit zdravou svačinku v podobě obloženého zeleninového chlebíčku a osvěžujícího ovocného salátu.

Dalším cílem tohoto projektu bylo žáky seznámit s chemickými a biochemickými procesy u vybraných potravin. Děti měly možnost například sledovat, jak se mění vlastnosti škrobu při jeho zahřívání, nebo mohly pozorovat nafukování balónku umístěného na zkumavce, do kterého se uvolňoval oxid uhličitý vznikající při reakci kvasinek v cukerném roztoku, a také si zkusily vyrobit domácí tvaroh tzv. kyselým srážením mléka.

Pro žáky byl tento zajímavý kurz nejen přínosem zábavy, ale i příležitostí k získání nových znalostí a praktických dovedností.

 

Ing. Hana Miklíková

Návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce Kroměříž

V čtvrtek 12. 10. 2023 navštívili žáci deváté třídy Úřad práce v Kroměříži. Poradkyně, které se žáků ujala, jim poutavou formou vysvětlila problematiku budoucího povolání. Seznámila žáky s nabídkou studijních a učebních oborů, s typy škol a učilišť. Také je upozornila na nároky kladené během studia v daných oborech a také na předpoklady, které je nutné splnit.

Po přednášce se žáci mohli pomocí počítačového programu otestovat, které studium by bylo pro ně nejvhodnější. V další části si pak mohli samostatně vyhledávat informace v kartotéce střediska, která obsahuje podrobné charakteristiky všech oborů a povolání v naší zemi.

Získané informace žákům poslouží při dalším rozhodování a správném výběru školy a povolání.

Mgr. Andrea Kubálková, výchovná poradkyně

Páťáci v Praze

V úterý 3. října se naše třída páťáků vydala na exkurzi do Prahy. Program měl pro nás připravený pan Kočí.

Naše výprava začala památkami na Pražském hradě. V tomto komplexu jsme jako první navštívili malebnou Zlatou uličku. Poté následovala věž Daliborka, kde jsme se podívali na mučící středověké nástroje. Dále jsme viděli majestátní katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha a dozvěděli se o ní více informací. Nechyběla ani prohlídka Vladislavského sálu, kde jsme měli možnost prohlédnout si repliky českých korunovačních klenotů. Návštěvu Pražského hradu jsme ukončili zhlédnutím střídání hradní stráže.

Naše cesta dále pokračovala přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde jsme obdivovali Pražský orloj. Po cestě na Václavské náměstí jsme se také zastavili u Karlovy univerzity.

Výlet byl úžasný. Celou dobu nám přálo počasí. Odnesli jsme si spoustu nových informací, zajímavostí a skvělých zážitků.

Mgr. Kateřina Zacharová

Změna režimu ve školní družině od 4. 9. 2023

Vážení rodiče,

školní družina (dále jen ŠD) je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.

Výchova je společenský proces, a tedy i výchovu ve ŠD je nutné chápat jako součást společenské reprodukce, nikoliv pouze jako sociální službu. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka, odpočinkové činnosti mají odstranit únavu, rekreační činnosti slouží k regeneraci sil a nepovinnou součástí ŠD je také příprava na vyučování, která zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD (zejména z pohledu části rodičů) z velké části také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování.

Aby školní družina naší školy mohla plnit své funkce plnohodnotně a smysluplně, dochází k úpravě režimu odchodu dětí z družiny. Doposud převažovala sociální role na úkor výchovně vzdělávací činnosti, což není udržitelný stav. Věřím, že budete respektovat nastavená pravidla, která umožní vychovatelkám plnit lépe všechny požadované funkce družiny a vašim dětem současně přinesou pestřejší nabídku aktivit a intenzivnější zapojení do jejího programu.

Upravený režim odchodů ze školní družiny:

Dítě ukončí poslední vyučovací hodinu, přichází do družiny a ve skupině odchází na oběd pod dohledem vychovatelky.

Po obědě až do 13:30 ve družině probíhá převážně odpočinková a rekreační činnost. Po obědě až do 13:30 může dítě odcházet z družiny samo nebo za doprovodu rodičů.

Od 13:30 do 15:00 plní družina hlavní zájmovou činnost, probíhá program, který může být realizován i mimo školu. V této době nevyzvedávejte děti z družiny a dopřejte jim možnost účastnit se jejího programu. Odchod dítěte v této době je možný jen výjimečně, např. na lékařské vyšetření.

Od 15:00 až do 16:30 bude v družině probíhat opět odpočinková a rekreační činnost, popřípadě si děti mohou vypracovávat domácí úkoly nebo si opakovat individuálně učivo.

Od 15:00 do 16:30 může dítě opět odcházet z družiny samo nebo za doprovodu rodičů.

Tento režim platí od 4. září 2023.

vedení školy

Šaty patří na ramínko

Vyrábíme a jsme rádi spolu – i tak by mohla začít zpráva z projektového dne, který v září uspořádala 2. Základní škola ve spolupráci se Střední školou nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. A kdo z naší školy se projektu zúčastnil? Přece naši nejstarší žáci, v současnosti čerství deváťáci. Práce jim šla pěkně od ruky. Bez rozdílu, zda výrobek vyráběl chlapec nebo dívka, si všichni zaslouží velkou pochvalu. Poděkování patří rovněž mistrům odborného výcviku, kteří žáky provedli celým technologickým postupem k úspěšnému cíli – zhotovení šatního ramínka. Naši žáci si zopakovali základní pracovní operace při obrábění dřeva, například rašplování, pilování, broušení i vrtání, a šatní skříň bude bohatší o jedno krásné, vlastníma rukama zhotovené olšové ramínko.

Mgr. Hana Hlobilová