Naše škola

„Rozvoj osobnosti musí probíhat harmonicky. Člověk se musí utvářet úměrně vlastnímu rytmu, ukázňovat se a umět se vzdělávat. Naším cílem je zdraví duše. S tímto zdravím se pojí v každém normálním dítěti sociální chování, dobrovolná disciplína, poslušnost a síla vůle.“ 

Marie Montessori


Co v naší škole najdete:

 • výuka prostřednictvím LEGA, převážně na 1. stupni s cílem podpořit jazykové a polytechnické vzdělávání
 • klidné a rodinné klima školy
 • menší počet žáků ve třídách
 • poskytování nadstandardní péče žákům (doučování, čtenářské kluby, logopedie)
 • pěstování otevřené vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě
 • bezpečné a přátelské prostředí pro děti
 • důraz na cizí jazyky, ucelený systém výuky anglického jazyka již od 1. ročníku
 • moderní výuku prostřednictvím interaktivních tabulí
 • projektové vyučování a další různorodé výukové metody, aby vyučování bylo pro žáky zajímavé a tvůrčí
 • dvě nově vybavené počítačové učebny s dataprojektory
 • novou moderní jazykovou učebnu
 • zrekonstruované třídy na I. stupni

Co v naší škole nenajdete:

 • stresující prostředí
 • ztíženou adaptaci při přechodu z mateřské školy do 1. ročníku

Co můžeme Vašim dětem nabídnout:

 • přípravu prvňáčků na školu spolu s jejich rodiči v dlouhodobém projektu „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“
 • výuku plavání ve 3., 4. ročníku
 • ve spolupráci s jazykovou agenturou Maximum zabezpečení kvalitní konverzace s rodilým mluvčím
 • účast v soutěžích a olympiádách
 • školu v přírodě pro žáky 1. stupně
 • ranní i odpolední provoz školní družiny
 • zájmovou činnost ve školním klubu pro žáky
 • zajímavé exkurze, besedy, divadla, sportovní akce

Spolupracujeme:

 • s mateřskými školami na bezproblémové přípravě dětí do školy
 • s ostatními základními školami, malotřídními a středními školami
 • se SRPD, s rodiči při akcích školy
 • se specializovanými pracovišti (Pedagogicko–psychologickou poradnou Zlín, Střediskem výchovné péče Kroměříž, Speciálně pedagogickým centrem Kroměříž)
 • se Střediskem volného času  TYMYCENTRUM Všetuly
 • s hasiči, policií, Besipem, s jazykovou agenturou Maximum, s knihovnou…
 • s představiteli města

Cizí jazyky:

 • angličtina od 1. ročníku pro všechny žáky – povinný předmět
 • výuka druhého cizího jazyka – němčiny od 7. ročníku
 • podpora cizojazyčných komunikačních dovedností za pomoci rodilého mluvčího
 • žáci své znalosti prezentují v soutěžích a projektech
 • organizujeme vzdělávací zahraniční zájezdy
 • jsme aktivně zapojeni do evropského programu E- twinning a Tandem (programy podporující jazykovou zdatnost a motivaci žáků)
 • naším cílem je co nejkvalitněji připravit žáky na další studium a u každého žáka využít maxima jeho osobního potenciálu

Návaznost na 2. stupni

 • konzultace z matematiky – příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky
 • půlené hodiny matematiky ve třídách s větším počtem žáků
 • soutěže a olympiády (Matematický klokan, Přírodovědný klokan)
 • konzultace v jazyce českém pro žáky 9. ročníku – příprava na přijímací zkoušky
 • lyžařský výcvikový kurz
 • zachovali jsme výuku pracovních činností s důrazem na technické vyrábění ve školní dílně, na přípravu pokrmů ve školní kuchyni, v učebně ručních prací s možností strojového šití
 • spolupracujeme se SŠNO Bystřice p. Hostýnem – společný projekt „Od reálného k virtuálnímu“ (praktická výroba našich žáků v dílnách průmyslové školy)

Volba povolání – kariérové poradenství:

 • velmi dobře probíhá spolupráce se středními školami, naši školu navštěvují jejich zástupci, aby žáky seznámili s podmínkami a zaměřením svých škol
 • poradenství zákonným zástupcům i žákům při volbě dalšího vzdělávání
 • pomoc při řešení výchovných problémů
 • přispívat k osobnostnímu růstu žáků a k optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu

 

Škola je zapojena do projektů: