Historie školy

skola.jpg

 “Město Holešov věnovalo svým dětem skvostný dar, postavilo nádhernou dívčí školu ku vzdělávání svých dcer”.

Zápis v pamětní kronice k otevření školy:
29. 1. 1909 –
rozhodnuto o stavbě školy
  1. 3. 1910
zahájení stavby
17. 9. 1911 –
byla slavnostně otevřena: “Dívčí obecná a měšťanská škola Boženy Němcové v Holešově”

Nákladem 285.000 korun bylo vybudováno 17 tříd, 1 pracovna, 1 kreslírna, 4 kabinety, sborovna, ředitelna, byt, mateřská školka a místnosti “polévkového ústavu”. Teprve až v roce 1930 byla přistavěna tělocvična.

V letech 1953 – 1959 byla v budově zřízena Pedagogická škola pro učitele národních škol a internát. Zachovány byly pouze třídy 1. – 5. ročníku pro praxi studentek.

Pozdější reformy školství se promítly do měnícího se názvu školy:

– Střední školy dívčí

– Osmiletá střední školy

– Základní devítiletá škola

– Základní škola

Po celé období byla škola udržována ve velmi dobrém stavu a byly prováděny menší úpravy. V roce 2000 byla zahájena Městským úřadem v Holešově celková rekonstrukce školy, jejíž druhá etapa byla ukončena v říjnu 2001. Uvažuje se o dokončení fasády a další půdní vestavbě v příštím roce.


 Historie 100 let školy

Almanach školy (velikost souboru 37MB, na pomalém připojení se bude soubor načítat několik minut)

    Historie dnešní 2. Základní školy Holešov se začala psát téměř před sto lety – tehdy bylo vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí ve městě rozhodnuto o stavbě nové školy. Jak se píše v historickém dokumentu  nazvaném V upomínku na otevření dívčí školy v Holešově:  „Město Holešov věnovalo svým dětem skvostný dar, postavilo nádhernou dívčí školu ku vzdělání svých dcer. Nutnost postaviti novou budovu školní pro dívky ukázala se nezbytnou v několika posledních letech. Žaček každým rokem přibývalo a nové třídy umísťovány pro nedostatek učíren v různých částech města od hlavní budovy školní vzdálených. Rozhodnutím obecního výboru ze dne 29. 1. 1909 usneseno postaviti novou budovu dívčí školy na pozemku získaném zrušením školní zahrady, na postoupeném pozemku opatrovny sv. Martina a na zakoupené části zahrady pí. Roháčkové.„

    Tak začínají dějiny dnešní 2. Základní školy Holešov, v řeči místních občanů „dvojky“, mluvíme-li o základních školách našeho města. Dívčí škola byla postavena podle plánu c.k. inženýra a architekta Vladimíra Fischera, její stavba probíhala od 1. března 1910 do konce prázdnin roku 1911, a byla svěřena zdejšímu staviteli Janu Janáčovi; financovalo ji město samotné.

    Škola byla slavnostně otevřena 17. září 1911, starosta města František Hauk ji po procítěném projevu předal učitelskému sboru v čele s ředitelem Stanislavem Luňáčkem k užívání. Dívčí škola neměla vlastní tělocvičnu, ta byla přistavena až v roce 1930; žákyně zatím cvičily v tělocvičně protější sokolovny, kam docházely chodbou, vystavěnou na sousedním pozemku.

    Dívčí škola pod vedením mnoha ředitelů přečkala obě světové války, rovněž několik obratů ve směřování státu, které vyvrcholily v roce 1948 nástupem KSČ do čela republiky. Významné změny nastaly v polovině 20. století, kdy nejdříve v letech 1953 – 1959 byla v budově školy zřízena Pedagogická škola pro učitele národních škol a také internát; z původní dívčí školy zůstaly zachovány pouze třídy 1. – 5. ročníku pro praxi studentek střední školy. V dalších letech se probíhající reformy našeho školství promítly do názvu školy, který se několikrát změnil – ze Střední školy dívčí nejdříve na Osmiletou střední školu, poté na Základní devítiletou školu a dnešní Základní školu.

    Škola prošla několika stavebními úpravami, z nichž k největším patřily zmíněná přístavba tělocvičny roce 1930, později byla provedena nová fasáda školy, rekonstrukce elektrického vedení a osvětlení, a třídy byly vybaveny novým nábytkem. Důležitá byla instalace ústředního topení, která proběhla v letech 1972/73, kdy byl vybudován tepelný kanál od kotelny po tělocvičnu a za provozu školy bylo nainstalováno ústřední topení v celé škole. V roce 1986/87 byly vyměněny dlažba a parkety na chodbách a v učebnách, byl oplocen školní dvůr. V roce 2000/01 prošla škola celkovou rekonstrukcí – došlo k výměně instalací, střešní krytiny, přípravě půdního prostoru pro další výstavbu, dále bylo vybudováno únikové schodiště a výtah, nad tělocvičnou vznikly sborovna a nová učebna a byla vybudována samostatná plynová kotelna.

    Co se týče počtu dětí ve škole, ten prodělal změny v závislosti na demografické křivce – v roce 1946 bylo zapsáno 325 žákyň v 10 třídách, v roce 1959 měla škola 635 dětí, a následující vývoj vypadal takto:        
1966  – 19 tříd        608 žáků
1976  – 19 tříd        541 žák
1986  – 19 tříd        631 žák
1996  – 19 tříd        473 žáci
2007  – 13 tříd        235 žáků.

    V letošním školním roce dochází do 9 tříd 220 žáků, z toho v tomto pololetí z nich dosáhlo 94 prospěchu s vyznamenáním. V roce 2010 byla úspěšnost přijatých absolventů na SŠ 100 %. Ve škole pracuje žákovský parlament, který se pravidelně schází a podílí se na pořádání akcí pro spolužáky jako jsou např. různé sbírky, Den Evropy, Talentík apod. . V rámci školy funguje rovněž školní družina a školní klub, pod jehož hlavičkou působí 17 zájmových kroužků.

    ZŠ má 17 pedagogických pracovníků a 6 pracovníků nepedagogických, její prioritou je zaměstnávat  plně kvalifikované pedagogy a pečovat o jejich odborný růst. Škola získala jako první holešovská ZŠ      1. 1.1996 právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je město Holešov. Ředitelkou školy je od 1. 4. 2007 Mgr. Drahomíra Konvalinková a zástupcem statutárního orgánu je Ing. Iva Foukalová. Škola pracuje od roku 2005 na základě Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jako volitelné předměty nabízí svým žákům informatiku, tělesnou výchovu a cizí jazyky. Základním rysem koncepce rozvoje školy je naprostá otevřenost mezi vedením školy, učiteli, žáky, rodiči, zřizovatelem a veřejností. ZŠ se snaží vytvářet prostor pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami – jednak pro žáky s poruchami učení a chováním, jednak pro žáky mimořádně nadané. Z hlediska problematiky prevence rizikových jevů jsou žáci zapojeni do mnoha denních, několikadenních a dlouhodobých aktivit – účastní se např. představení v Městském divadle Zlín, absolvují plaveckou školu, ozdravné pobyty u moře, školní výlety, PEER program prezentovaný studenty místního gymnázia, školu v přírodě, docházejí do školního klubu či navštěvují zájmové kroužky. V rámci mezinárodní spolupráce navštěvuje školní parlament družební školu v Turčianských Teplicích. V Holešově spolupracuje ZŠ nejčastěji s MŠ Grohova, ostatními základními školami, Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov, VPŠ a SPŠ MV v Holešově, MKS a s TYMY centrem.

    Při škole pracuje občanské sdružení – Sdružení rodičů a přátel dětí a dále Školská rada, které podporují aktivity žáků a plynulost komunikace mezi školou a veřejností; ta je o dění ve škole informována prostřednictvím Informačního centra, které zahrnuje vydávání školního časopisu, aktualizaci internetových stránek ZŠ a výročních zpráv školy.

    Kvalita školních prostor se díky rekonstrukci a průběžné údržbě dostala na vysokou úroveň, a o jejím stavu se každoročně mohou zájemci o studium přesvědčit při Dni otevřených dveří.

2. Základní škola Holešov je z těch holešovských tou nejmenší, což vytváří pro děti takřka rodinné prostředí – všichni žáci a učitelé se znají navzájem a pracují v takřka komorní atmosféře, žáci se mohou velmi snadno seznámit se spolužáky z jiných tříd a spolupracovat s nimi např. v rámci celoškolních projektových dnů. Všechny děti se tak učí vzájemné pomoci, nenuceným způsobem se seznamují s prací jednotlivých tříd a získávají tak nové životní zkušenosti a poznatky.

    24. června 2011 budou zahájeny oslavy neuvěřitelných sto let existence 2. ZŠ Holešov –  za všechny bývalé žáky, pedagogy, ostatní pracovníky, rodiče a veřejnost přeji škole s jejími žáky, učiteli a pracovníky dalších úspěšných 100 let tvůrčí práce s dětmi a slovy první kroniky školy – „ … kéž jen stanou se skutkem zlatá slova, jež tu byla vyřčena. Kéž i dále pokrok a obětavost našeho města jeví se na poli školském a to láskou jak k budově, tak i k vychovateli, který vzdělává tam nejvzácnější poklad – dítě. Jména všech příznivců školství, pracovníků na společném poli kultury zůstanou vryta v srdce potomků a přenášeti se budou z pokolení na pokolení. …“

                Mgr. Svatava Ságnerová