Projekty

Naše škola se zapojila do projektů:

Projekt MAP IV
Místní akční plán vzdělávání IV pro ORP Holešov

Doučování žáků škol
Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy 

Digitalizujeme školu 1
Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

Digitalizujeme školu 2
Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků
Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“

Výzva č. 63 – Šablony II
Podpora společného vzdělávání, vzdělávání pedagogů, podpora nových metod ve výuce, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj dovedností v ICT, propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky.

Výzva č. 47 IROP Rekonstrukce odborných učeben 2. ZŠ Holešov
Rekonstrukce čtyř odborných učeben, výsadba zeleně v areálu školy.

Svět vzdělání – třídy s rozšířenou výukou
Otevřeli jsme první třídu s rozšířenou výukou angličtiny, logiky, osobnostního rozvoje.

Masáže MISP
Projekt MISP – aktivizační cvičení pro děti

MaS05-19 – PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách.

Výzva č. 16/2017 – Zahrada, cesta k poznání
Revitalizace školní zahrady. Státní fond životního prostředí ČR.

Výzva č. 46 IROP Inovace do školy, plníme si úkoly – přírodovědná učebna
Ministerstvo pro místní rozvoj

Inovace do školy, plníme si úkoly – 2. výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o. p. s. – IROP
Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení

Výzva č. 22 – Šablony I
Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a jazykového vzdělání učitelů.

Výzva č. 57
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Celé Česko čte dětem
Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Výzva č. 56
Podpora jazykového vzdělávání žáků i učitelů a čtenářské gramotnosti.

Recyklohraní
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky.

Sdílení dílen SŠ pro povinnou výuku ZŠ
V rámci tohoto projektu navštěvovali chlapci  7. ročníku 5x ročně odborná pracoviště na Střední škole nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem.

Tandem
Projekt Tandem se zaměřuje na výměnné pobyty mládeže. Je realizován ve spolupráci s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo.

Middle European Tales
Podařilo se nám začlenit do mezinárodního e-twinningového projektu. Patříme mezi vybrané školy z Rakouska, Slovenska a Česka. Žáci v anglickém jazyce zpracují pověsti charakteristické pro oblast ve které žijí. Téma zpracují formou plakátu, loutek, komiksu a pod.. a výstup přepošlou partnerským školám. Budou mít možnost se seznámit s historií a kulturou nejen naší země, ale i ostatních zemí a zdokonalí se v angličtině.

Mléko do škol
Učte děti uplatňovat právo na aktivní volbu potravin. Učte je přemýšlet o jejich výživě a o tom, jak ji správně ovlivňovat. Mají-li děti možnost si vybírat, ať je to spíše čerstvé ovoce a zelenina a omezení smažených pokrmů a konzerv, přesolených či naopak přeslazených pochutin.

Ovoce do škol
Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny.

EU – peníze školám
Naše škola se zapojila do projektu EU-peníze školám a získala dotaci pro zlepšení podmínek ve výuce. Byly vybaveny dvě počítačové učebny novými počítači a programy pro všeobecnou výuku. Dále jsme tři učebny vybavili interaktivními tabulemi a všechny ostatní učebny získaly nové tabule. Společně jsme vytvořili celkem 718 interaktivních materiálů pro podporu výuky na interaktivních tabulích a počítačích.