Naše škola

Rozvoj osobnosti musí probíhat harmonicky. Člověk se musí utvářet úměrně vlastnímu rytmu, ukázňovat se a umět se vzdělávat. Naším cílem je zdraví duše. S tímto zdravím se pojí v každém normálním dítěti sociální chování, dobrovolná disciplína, poslušnost a síla vůle.“ 

Marie Montessori


……………………………………………………………………………………………………………………………

Co v naší škole najdete:

 • přátelské klima školy
 • nižší počet žáků ve třídách
 • náročné a kvalitní pedagogy
 • otevřenou vstřícnou komunikaci
 • moderní formy výuky
 • projektové vyučování
 • třídy I. stupně v novém kabátku
 • moderní jazykovou učebnu

……………………………………………………………………………………………………………………………
Co nabízíme:

 • výuku plavání
 • lyžařský výcvik
 • účast v soutěžích a olympiádách
 • školu v přírodě
 • ranní i odpolední provoz školní družiny
 • velký počet zájmových útvarů v rámci školního klubu
 • zajímavé exkurze, besedy, divadla, sportovní akce, výlety

……………………………………………………………………………………………………………………………
Cizí jazyky:

 • ucelený systém výuky anglického jazyka již od 1. ročníku
 • výuka druhého cizího jazyka – němčiny od 7. ročníku
 • volitelný předmět (od 8. ročníku) ruský jazyk, konverzace v německém jazyce, konverzace v anglickém jazyce
 • učíme se podle nejmodernějších jazykových učebnic
 • nabídka kroužku ruského jazyka
 • podpora cizojazyčných komunikačních dovedností pod vedením rodilého mluvčího
  žáci své znalosti prezentují v soutěžích a projektech
  organizujeme vzdělávací zájezdy do Polska, Maďarska, Rakouska
 • jsme aktivně zapojeni do evropského programu E- twinning a Tandem – navázali jsme přeshraniční spolupráci s dalšími dvěma školami v Evropě – žáci spolu komunikují v anglickém jazyce
 • naším cílem je co nejkvalitněji připravit žáky na další studium a u každého žáka využít maxima jeho osobních schopností

……………………………………………………………………………………………………………………………
Polytechnické vzdělávání:

 • zachovali jsme výuku pracovních činností s důrazem na technické vyrábění ve školní dílně, na přípravu pokrmů ve školní kuchyni
 • spolupráce se SŠNO Bystřice p. Hostýnem – společný projekt (praktická výroba našich žáků v dílnách SŠNO)
 • nabídka kroužku robotiky – programování stavebnic Lego education (stavebnice primárně určené pro výuku ve školách)
 • výuka prostřednictvím Lega od 1. stupně


Škola je zapojena do projektů: