Školní družina

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 2. ZŠ Holešov

1. Žáci 1. ročníku

2. Žáci 2. ročníku

3. Žáci 3. ročníku, jejichž mladší sourozenec je umístěn v ŠD

4. Žáci 3. ročníku

Charakteristika školní družiny a školního klubu

Školní družina a školní klub jsou součástí 2. ZŠ Holešov, místnosti ŠD a ŠK se nachází v budově školy. Školní družinu navštěvují žáci 1. – 3. ročníku ZŠ, ŠK navštěvují žáci zájmového vzdělávání. Žáci ŠD jsou rozděleni do tří oddělení.

Provoz školní družiny:
 ranní:           6, 00 –   7, 35 hodin
 odpolední: 11, 35 – 16, 30 hodin

Rodiče a další návštěvníci, do prostor školy a školní družiny nevstupují, pouze za dohodnutých podmínek s pedagogickými pracovníky školy a školní družiny. Důvodem tohoto nařízení je, co nejvíce omezit pohyb osob po školní budově a tím předejít následným potížím z tohoto vzniklých.

Pokud žák navštěvuje ranní družinu, ohlásí se telefonem, u zadního vchodu do školní budovy zazvoněním do oddělení ŠD. Do budovy již vstupuje sám, bez doprovodu. Pro žáky 1. ročníku je stanovena výjimka po dobu prvního týdne školního roku, kdy je zákonný zástupce smí doprovodit do šatny i oddělení školní družiny. Stejné podmínky pro zákonné zástupce platí i při vyzvedávání dětí. Po uplynutí doby prvního týdne školního roku, platí již výše uvedené podmínky.

Činnosti ve ŠD

V době od 13, 30 – 15, 00, probíhají zájmové činnosti, které se mohou uskutečňovat i mimo školní družinu, proto si, prosím, své děti vyzvedávejte kdykoliv mimo tuto dobu.

Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
Příležitostné akce – slavnosti, výlety, návštěvy kulturních zařízení, akce ve spolupráci s rodiči apod.
Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové akce po obědě nebo ke konci provozní doby.
Odpočinkové činnosti – aktivní odpočinek, který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování.

Časová skladba týdne ŠD:

6, 00  –  7, 35 hod: rekreační a odpočinková činnost
11, 35 – 13, 00 hod: rekreační, zájmová a sebeobslužná činnost
13, 00 – 13, 30 hod: oběd
13, 30 – 13, 45 hod: odpočinková činnost
13, 45 – 15, 00 hod: zájmová činnost – vycházky, kroužky
15, 00 – 16, 30 hod: didaktické hry

Úplata
Výše úplaty za pobyt žáka ve školní družině činí 1 450,- na školní rok a je možnost ji rozdělit na dvě části. Splatnost I. pololetí je 14. 9., splatnost II. pololetí je 31. 1.

Hradí se bankovním převodem na účet číslo:
115-1888030257/0100
Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení žáka + družina.

Oddělení ŠD:
1. oddělení – Eva Manová

2. oddělení – Bc. Monika Kučerová

3. oddělení – Ilona Gregorová

Co děti v ŠD potřebují:

  • oblečení a obuv na pobyt venku, v letních měsících pokrývka hlavy
  • v zimních měsících teplé oblečení na každý den – čepice, šála, rukavice
  • sportovní oblečení (tričko, kraťasy)
  • na výtvarné činnosti starší zástěra, triko, ručník
  • všechny věci čitelně podepsané!!!!!

   

V odpoledních hodinách je dětem v rámci zájmových činností nabídnuta široká škála kroužků dle každoroční aktuální nabídky.
Nedoporučujeme dávat žákům do školy a ŠD větší obnosy peněz, mobilní telefony a hračky

Vedoucí vychovatelka, Eva Manová