Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

1. stupeň             

v týdenních rotacích:

12. – 16. 4. 2021      1.,a 2., ročník ve škole (3., 4. a 5. ročník distanční výuka)

19. – 23. 4. 2021       3., 4., 5. ročník ve škole (1., 2. ročník distanční výuka)

Prosíme o nahlášení třídním učitelům do platformy GC, zda se Vaše dítě bude účastnit prezenční výuky.

2. stupeň  – distanční výuka

Školní družina – bude zajištěna pro všechny zapsané žáky dle rotace  (zachování homogenních skupin), včetně ranní družiny

Individuální konzultace jsou umožněny přímo ve škole (vždy po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím).

Skupinové konzultace pro 9. ročník pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ jsou umožněny přímo ve škole.

Tělesná výchova je zakázána – bude nahrazena jiným programem.

V hodinách hudební výchovy je i nadále zakázán zpěv.

Stravování

 • pro distanční výuku – pouze odběr do jídlonosičů
 • pro prezenční výuku – od 12. 4. vaří ŠJ pro všechny žáky, kteří se účastní prezenční výuky 
 • obědy je nutné si nahlásit ve ŠJ do pátku 9. 4. 2021 do 12.00 h (online) nebo telefonicky na tel. 573 397 563  
 • informace na webových stránkách jídelny: https://www.usjholesov.cz/

Testování

 • povinné neinvazivní testování pro ZŠ (žáci i zaměstnanci)
 • antigenní testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
 • testování neprobíhá v případě individuálních konzultací
 • žáci navštěvující ranní družinu budou testování v místnostech ŠD
 • žáci nenavštěvující ranní družinu budou testování přímo ve své kmenové třídě

Ochrana úst a nosu

 • žáci v ZŠ  min. zdravotnická obličejová maska
 • zaměstnanci   respirátor

Bližší informace k testování

 • Prezenční vzdělávání je umožněno jen žákům, kteří se podrobí preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, bude poskytována pouze přiměřená forma studijní podpory (týdenní plán samostudia).
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod., dále u osob, které prodělaly Covid-19 a neuplynulo u nich více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pak pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

U žáků 1. – 3. ročníku I. stupně ZŠ je umožněna asistence zákonného zástupce nebo pověřence při testování (platí vyjímka ze zákazu vstupu třetích osob do školy).

Je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělaly rodiče dětem doma.

Odkazy

Webové stránky MŠMT:
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021?fbclid=IwAR3lTbZc8ASJ80AOYLYSbAMcry1dm3RT91gVYAYdffL1-uY4Pb5eewBEDxQ

Oznámení o zrušení Šikovného předškoláka

Vážení rodiče,
 
z důvodu neutěšené protiepidemické situace a zpřísnění opatření proti covid19 se Šikovný předškolák neuskuteční dne 23. 3. 2021!!
Termín 13. 4. 2021 v 15.30 hod zatím zůstává v platnosti.
Sledujte, prosím, informace na našich webových stránkách a na facebooku školy.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
 
vedení školy
 
 
 

Informace k provozu škol od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 1. 3. 2021 je zakázana osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy. Je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání.

Od 3. 3. 2021 je možnost výdeje obědů do jídlonosičů. Obědy se budou vydávat v době od 11.15 – 12.30h. V případě zájmu je nutné si obědy nahlásit, protože všichni žáci byli hromadně odhlášeni. Více informací na stránkách ÚŠJ Holešov (www.usjholesov.cz)

 

Informace k provozu, podrobněji zde:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. 3.  2021

 

Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu

Vážení rodiče,
 
školní rok pro prvňáčky je ještě v nedohlednu a malí předškoláci si zatím o škole jen povídají.
Přesto je toto téma už teď aktuální.
 
Vstup do první třídy je pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a vy máte možnost svému dítěti tento krok usnadnit a spolu s ním se připravit na to, co vás od září čeká.
 
Program určený předškolákům a jejich rodičům „Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu“ pořádáme šestým rokem. Hodinová setkání s ostatními dětmi a budoucí paní učitelkou jsou důležitou adaptací na školní prostředí.

Rádi Vás s Vašimi dětmi přivítáme!

Setkání jsou určena pro všechny děti, které se chystají od září 2021 do školy.
Nezáleží na tom, zda dítě zvažujete zapsat na naši či jinou školu. Těšíme se na Vás!

sejdeme se ve 2. ZŠ Holešov od 15:30.
2. 3.
23. 3.
13. 4.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rámci aktuálních směrnic GDPR, možno nahlédnout zde.

2_ZS_Holesov_foto_1 2_ZS_Holesov_foto_4
2_ZS_Holesov_foto_6 2_ZS_Holesov_foto_3

První třídy ve školním roce 2021/2022

První třídy ve školním roce 2021/2022
 
V příštím školním roce budeme i nadále spolupracovat se Světem vzdělání. Rádi přivítáme rodiče nastávajících prvňáčků na úvodní informativní schůzce ohledně tohoto konceptu výuky. U nás ve škole už 12. 1. 2021!
 
Otevíráme DVĚ první třídy v běžném režimu.
JEDNU s  ROZŠÍŘENOU VÝUKOU Světa vzdělání .
 
Mgr. Helena Moravčíková
ředitelka školy
 
 
 

Informace k organizaci výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

z rozhodnutí Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 o přechodu do 5. stupně PES a z rozhodnutí MŠMT je od
4. 1. 2021 povolena ve škole pouze osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Vyučování bude probíhat dle platného školního rozvrhu.

Pro žáky 3. – 9. ročníku pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (dle online rozvrhu pro distanční vzdělávání z října tohoto roku). Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Ve škole bude organizován příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

V provozu bude školní družina:
ranní: po – pá  6.00 – 7.30
odpolední: po – pá  do 16.00

Školní stravování
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry)
ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

vedení školy

Informace k provozu škol do konce roku 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 14. prosince 2020 zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních škol, a účastníků ve školní družině, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

To znamená, že není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona

Škola bude tedy pro všechny žáky uzavřena od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 pokud nedojde k dalším změnám ohledně výuky a účasti žáků ve škole během vánočních prázdnin.

Žákům se ve volných dnech stravování neposkytuje.

vedení školy