Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky 2. Základní školy Holešov dne 27. 9. 2021 z organizačních důvodů ředitelské volno.

Školní družina bude v tomto dnu uzavřena, obědy žáků budou automaticky odhlášeny.

Zákonní zástupci a žáci jsou informováni:

 • písemně prostřednictvím žákovských knížek
 • prostřednictvím informačního systému ŠKOLA ONLINE
 • vyvěšením na informační nástěnce školy
 • zveřejněním na webových stránkách školy

Mgr. Helena Moravčíková

ředitelka školy

Testování žáků

Dne 1. 9. 2021 proběhne antigenní testování žáků 2. – 9. ročníku

2. 9. 2021 proběhne antigenní testování žáků 1. ročníků

6. 9. 2021 proběhne antigenní testování žáků 1.  – 9. ročníku

9. 9. 2021 proběhne antigenní testování žáků 1. – 9. ročníku

Netestují se:

 • řádně očkovaní žáci (doložit potvrzením)
 • žáci, kteří prodělali nemoc COVID-19 a od prodělání nemoci neuběhlo 180 dnů (doložit potvrzením)
 • žáci, kteří se prokáží negativním testem z odběrového místa

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest:

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Testovaní a očkovaní žáci po dobu výuku nemusí mít nasazenou ochranu dýchacích cest, nasazují si ji pouze ve společných prostorech.

Pokud dítě neabsolvuje preventivní testování a není očkované, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy.

Možnost vlastního testu!

Organizace prvního školního týdne

Výuka v novém školním roce 2021/2022 začne ve středu  1. 9. 2020 a bude na I. i II. stupni ukončena v 9, 35 hod.

Školní družina bude 1. 9. 2020 v provozu do 16, 30 hod pro 1. – 3. ročník. Přihlášky do ŠD na rok 2021/2022 bude vydávat vedoucí vychovatelka, Eva Manová.

Dne 1. 9. 2021 nebude v provozu ranní družina.

Výuka ve čtvrtek 2. 9. 2021 bude na I. stupni ukončena v 11, 35 hod., na II. stupni v 12, 30 hod.

Výuka v pátek 3. 9. 2021 bude probíhat podle rozvrhu tříd.

Milí prvňáčci,

blíží se Váš první školní den a my už se na Vás moc těšíme. Sejdeme se v 7, 55 hod v přízemí v učebně č. 21 (třída 1. A) a v prvním patře v učebně č. 31 (třída 1. B). První školní den vstupujete do školy se svými rodiči hlavním vchodem. S sebou si vezměte aktovku a úsměv na tváři.

Výuka v 1. třídě: 

1. 9. 2021  7, 55 hod  –   dle potřeby

2. 9. 2021  7, 55 hod –     9, 35 hod (2. vyuč. hodiny)

3. 9. 2021   7, 55 hod  –  10, 40 hod (3. vyuč. hodiny)

6. 9. 2021    7, 55 hod  –  11, 35 hod (dle rozvrhu)

 

Informace o vyzvednutí a odevzdání závazných přihlášek do ŠD při 2. Základní škole Holešov, Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov

Žáci budou přijímáni do ŠD podle kritérií o přijímání žáků do ŠD 2. ZŠ Holešov, které jsou zveřejněny na www. stránkách školy. Termín odevzdání přihlášky je čtvrtek 2. 9. 2021. Na přihlášky podané po termínu odevzdání nebude brán zřetel, pouze v případě snížení počtu přijímaných žáků přihlášených v řádném termínu.

Přihláška do ŠD pro 1 . –  3. třídu

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 2. ZŠ Holešov

1. Žáci 1. ročníku

2. Žáci 2. ročníku

3. Žáci 3. ročníku, jejichž mladší sourozenec je umístěn v ŠD

4. Žáci 3. ročníku

 

 

Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 od 24. 5. 2021 je novelizované mimořádné opatření  Ministerstva zdravotnictví k provozu škol, a to následovně:

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. i 2. stupně bez rotace, výuka dle platného rozvrhu z 1. 9. 2020
 • frekvence antigenního testování je stanovena na jedenkrát týdně
 • sportovní činnosti venku jsou bez omezení
 • další pravidla (nošení ochrany dýchacích cest, povinnost testování) zůstávají v platnosti
 • homogenita tříd a skupin není povinná

vedení školy

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 17. 5. 2021 dochází ke změně mimořádného opatření vydané MŠMT.

I. stupeň: přítomnost všech žáků bez rotací (ruší se povinnost homogenních tříd a skupin). Je zrušena povinnost školy zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí. Testování bude probíhat v pondělí, nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

II. stupeň pokračuje v rotaci (17. 5. 2021 nastoupí 8., 9. A), ruší se povinnost homogenních tříd a skupin). Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

Školní družina: provoz bude probíhat v běžném režimu (ruší se povinnost homogenních oddělení)

Nadále platí povinnost ve vnitřních prostorách nosit ochranu nosu a úst.