Jaký si to uděláš, …

Stejně jako tisíce jiných tříd připravovala se i 4. A na Vánoce v předstihu, aby mohla svoji vánoční besídku s rozdáváním dárečků prožít společně ve vyzdobeném prostředí školy. V rámci tělocviku si na vycházkách žáci mnoho sněhu bohužel neužili. Pohodu předvánočního času si ale zkazit nedali. S paní učitelkou Lenkou Leciánovou si upekli krásné perníčky, z nichž ale většina do Vánoc nevydržela – byly totiž skvělé. Pak nazdobili třídu. Někteří připravovali výzdobu i doma, něco pak vyrobili společně. Vánoční řetěz z papíru pak symbolicky připoutal všechny k vánočnímu stromku. Zpívat koledy jsme sice nemohli, ale pouštěli jsme si vánoční písničky alespoň z youtube. Dárečky a povídání byly nakonec hlavní ozdobou společné třídní besídky. Chci poděkovat všem čtvrťákům, kteří se podíleli na výzdobě třídy a připravili tak hezkou a pohodovou atmosféru. A tak se nám v dobrém potvrdilo rčení „Jaký si to uděláš, takový to máš“.  A my to měli super. Přejeme i vám všem, abyste si dokázali užít společné chvíle a nenechali si je čímkoliv zkazit, třeba špatným počasím.

tř. uč. Z. Ballnér

Kolik přání by si mohli šesťáci prokouřit

V rámci projektu Finanční gramotnost jsme se v prosinci v 6. ročníku věnovali tématu Kolik korun stojí kouření? Materiály byly čerpány z www.finančnígramotnostdoskol.cz a ze sbírky úloh Rozumíme penězům (Aisis, o. s.).

Žákům byly položeny dvě motivační otázky – Jaká přání by si chtěli v budoucnu splnit a jaká je jejich finanční náročnost. Následně proběhla diskuze o možnostech získání finančních prostředků v následujících letech. Názory žáků byly zapsány na tabuli, pak konfrontovány s názory ve třídě. Žáci byli rozděleni do tříčlenných skupin. Každá skupina dostala pracovní list s návodnými otázkami a s tabulkou obsahující prostor pro výpočty finanční náročnosti kouření v průběhu 10 let. Zjištěné částky je překvapily. Žáci mohli vyjádřit svůj názor nejen ve skupině, ale i v rámci třídy.

Následně byl rozdán žákům pracovní list Co nám přináší kouření? Proč kouřit? Proč nekouřit?

Žáci měli zjistit názory kuřáků i nekuřáků ve svém okolí do dalšího dne a prezentovat je na svém pracovním listu. Společně pak třída došla k závěru, kolik korun by průměrně mohli ušetřit v průběhu 10 let. Ve skupině zvolili pravděpodobnost počtu vykouřených cigaret a srovnali, která přání z úvodních aktivit by mohli během 10 let tzv. „prokouřit“.

Na závěr prezentovali žáci své závěry řešení, opravili případná chybná řešení a diskutovali o kouření a jeho finančních i zdravotních dopadech. Celá třída zaslouží pochvalu za snahu a práci v hodinách. Objevil se i dotaz, zda ještě pořád máme matematiku. A o to v podstatě šlo – propojit práci v matematice s otázkami z jiných předmětů školního vzdělávacího programu i z reálného života. Drtivé většině žáků se podařilo pochopit nejen zdravotní, ale také finanční důsledky dlouhodobého kouření cigaret pro jednotlivce i rodinu. To, zda tyto poznatky v budoucnu ovlivní jejich rozhodnutí kouřit či nekouřit, už bude ale na nich.

vyuč. matematiky Z. Ballnér

All-focus
All-focus
All-focus

Čtvrťáci jeli na výlet alespoň teoreticky

V rámci projektu Finanční gramotnost jsme se v prosinci ve 4. ročníku věnovali tématu Jedeme na rodinný výlet. Žákům byla položena motivační otázka: Jaké výdaje se pojí s rodinným výletem? Následně proběhla diskuze o možnostech utrácení finančních prostředků (nutné a nepotřebné výdaje). Názory žáků byly zapsány na tabuli, pak konfrontovány s názory ve skupině. Žáci byli totiž rozděleni do dvoučlenných skupin a každá z nich dostala pracovní list s návodnými otázkami a s tabulkou obsahující údaje k řešení jednotlivých otázek pro výpočty finanční náročnosti rodinného výletu (údaje o počtu členů rodiny, jejich věku, zajištění dopravy, cen vstupného i cen menu k obědu). Žáci mohli vyjádřit svůj názor nejen ve skupině, ale i v rámci třídy. Děti zaslouží pochvalu za velký přehled o tom, co všechno se musí na výletě zaplatit. Následně byl rozdán žákům pracovní list Jídelní lístek pro rodinný oběd. Společně pak třída došla k závěru, kolik korun by asi měla rodina utratit.

Na závěr prezentovali žáci své závěry řešení, opravili případné chyby a diskutovali o možnostech nejlevnějších řešení finančních výdajů. Ke správnému výsledku došla pouze jedna dvojice, ostatní se malinko zamotali v jídelním lístku. Práci s textem musíme tedy ještě pořád trénovat. Nejlepší byla Julinka a Daniel. Blahopřejeme.

Materiály byly čerpány z www.finančnígramotnostdoskol.cz a ze sbírky úloh Rozumíme penězům (Aisis, o. s.).

vyuč. matematiky Z. Ballnér

All-focus
All-focus

Divadlo (zatím) v rouškách

Před Vánoci chtěli čtvrťáci předvést divadelní představení, které připravili v rámci dramatizace ve výuce českého jazyka. Klasické pohádky K. J. Erbena sice doznaly značných úprav, ale to nejdůležitější v nich zůstalo. Milé příběhy s poučným a šťastným koncem doplnili kluci a děvčata o jednoduché kostýmy, rekvizity i vlastní nápady. Do pohádek O Smolíčkovi a O kohoutkovi a slepičce se zapojili všichni žáci třídy. Zkoušeli v rouškách ve třídě, dokonce i na chodbě školy. Nakonec představení nemohla proběhnout, a proto přikládáme několik fotografií, abyste se na ně mohli těšit. Věříme, že po novém roce, dříve nebo později, budeme moci pro vás všechny naše „divadlo“ zahrát.

tř. uč. Z. Ballnér

První třídy ve školním roce 2021/2022

První třídy ve školním roce 2021/2022
 
V příštím školním roce budeme i nadále spolupracovat se Světem vzdělání. Rádi přivítáme rodiče nastávajících prvňáčků na úvodní informativní schůzce ohledně tohoto konceptu výuky. U nás ve škole už 12. 1. 2021!
 
Otevíráme DVĚ první třídy v běžném režimu.
JEDNU s  ROZŠÍŘENOU VÝUKOU Světa vzdělání .
 
Mgr. Helena Moravčíková
ředitelka školy
 
 
 

Informace k organizaci výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

z rozhodnutí Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 o přechodu do 5. stupně PES a z rozhodnutí MŠMT je od
4. 1. 2021 povolena ve škole pouze osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Vyučování bude probíhat dle platného školního rozvrhu.

Pro žáky 3. – 9. ročníku pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (dle online rozvrhu pro distanční vzdělávání z října tohoto roku). Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Ve škole bude organizován příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

V provozu bude školní družina:
ranní: po – pá  6.00 – 7.30
odpolední: po – pá  do 16.00

Školní stravování
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry)
ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

vedení školy

Informace k provozu škol do konce roku 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 14. prosince 2020 zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních škol, a účastníků ve školní družině, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

To znamená, že není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona

Škola bude tedy pro všechny žáky uzavřena od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 pokud nedojde k dalším změnám ohledně výuky a účasti žáků ve škole během vánočních prázdnin.

Žákům se ve volných dnech stravování neposkytuje.

vedení školy