Práce ve výuce

Výuka prostřednictvím LEGA od 1. třídy

asným trendem se po dlouhodobém potlačení technického vzdělávání a technické gramotnosti stává podpora právě technických předmětů, která může nastat již v raném školním období. Proto bychom rádi začali s našimi nejmenšími školáky, zatím alespoň na 1. stupni, právě zajímavou výukou prostřednictvím stavebnic LEGO education, které jsou vyráběny cíleně pro výuku ve školách a podporují nejen zručnost, technické myšlení, ale také jazykovou zdatnost, rozvoj mluveného slova, fantazii.

Žáci manipulativními činnostmi s LEGEM ve výuce tak mohou zažít pocit úspěchu, vytvářejí pozitivní vztah ke vzdělávání, zvyšují si sebedůvěru, budují si kladný přístup k řešení matematických úloh, jsou motivováni ke čtení, psaní a diskuzím o řešení problému.

Celý systém LEGO education rozvíjí kompetence pro řešení smysluplných úvah, vytrvalosti, přesnosti, modelování, prezentaci výsledků. Rozvíjí žáky nejen individuálně, ale vede je i k týmové spolupráci. Lze jej také využít v cizím jazyce, ze stavebnice Lego si žáci mohou postavit například svou vlastní kuchyň, kterou pak anglickými větami popisují od nábytku až po nejrůznější spotřebiče.

S nadšením budeme tuto velmi dobrou a přínosnou pomůcku aplikovat již od 1. září 2015 do vyučování v naší škole, takže naši prvňáčci budou průběžně zažívat výuku prostřednictvím hry s LEGEM v několika předmětech zároveň.

Rozvíjení čtenářské gramotnosti pomocí stavebnice Lego
Snad každý člověk zná stavebnici Lego, mnozí z nás si s ní i sami hráli. Málokdo si však už uvědomuje, že i tato ve své podstatě hračka může velmi pomoci při rozvíjení fantazie, vyjadřovacích schopností a čtenářských dovedností. Rozvíjení všech těchto dovedností i řady dalších si právě pomocí stavebnice Lego Story Starter mohli vyzkoušet žáci 5. A během tzv. Čtenářské dílny. V rámci této dílny žáci četli kapitolu Hrůzostrašný sen z knihy Pavla Šruta Lichožrouti se vracejí. Poté se rozdělili do skupin, ve kterých nejdříve diskutovali o přečtené kapitole a vybírali nejdůležitější situace. Pomocí stavebnice Lego vybrané situace vytvořili, nafotili, převedli do notebooku, který měla každá skupina, a ve speciálním počítačovém programu vytvořili komiksovou verzi přečteného příběhu. Během této dílny rozvíjeli nejen dovednosti vybírat důležité pasáže z kapitoly, ale i skupinovou spolupráci a počítačovou zdatnost. Přestože se jednalo o první hodinu práce s legem a následnou digitalizací příběhu, žáci až neuvěřitelně snadno a rychle pochopili celý systém tvorby. Pracovali naprosto samostatně a projevili skvělou schopnost týmové spolupráce. Výsledky své práce poté před třídou prezentovali a zhodnotili postupy a spolupráci ve skupině. Práce se stavebnicí Lego Story Starter přinesla jednoznačně pozitivní reakce a žáci se už velmi těší na další využití ve výuce.

Invalid Displayed Gallery