Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Pozor!
Formální část zápisu se bude konat ONLINE v období od 19. do 23. dubna 2021, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihlášky je možné vyplňovat již nyní. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktuje na níže uvedených telefonních číslech.

Motivační část zápisu pro žáky prvního ročníku se plánuje dle epidemiologické situace na konci května nebo na začátku září.

Veškeré potřebné dokumenty k zápisu si také můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy nebo v zádveří hlavního vchodu školy.

KOORDINÁTOR:
Mgr. Helena Moravčíková
tel. 573 396 019, 605 387 198
helena.moravcikova@zshol.cz
Mgr. Andrea Kubálková
tel. 573 396 019, 605 387 198
andrea.kubalkova@zshol.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU:

1. TERMÍN ČAS MÍSTO KONÄNÍ
19. 4. 2021 –  23. 4. 2021
Po, St, Pá: 8.00 – 17.00 h 2. ZŠ Holešov
  Út, Čt:       8.00 – 15.30 h  

(čas náhradního termínu po domluvě s vedením školy, pouze pro omluvené děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu)

Plánujeme otevřít dvě až tři první třídy (dle počtu uchazečů):

dvě běžné třídy (klasická výuka 21 hodin týdně) odkaz na naše video

třída s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky, logiky a osobnostního rozvoje (25 hodin týdně v 1. ročníku),  více zde: Svět vzdělání. Další informativní schůzka pro třídu s rozšířenou výukou proběhne v úterý 23. 3. 2021 v 16,00 hod.

2. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
 řádné přijetí
6 let k 31. 8. 2021
dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku
předčasné přijetí
5 let k 31. 8. 2021


Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2021:
zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022
zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte
3. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Zákonný zástupce může přijít bez dítěte a požádá o odklad (v termínu zápisu do 1. ročníku základní školy).
Je nutné doložit:
písemná žádost zákonného zástupce (vypíše se u zápisu) (elektronicky přes web školy nebo formuláře k vyzvednutí v zádveří školy)
  rodný list dítěte (kopie, scan, foto – přiložit k žádosti)/ u cizinců pas dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP, cestovní pas a povolení k pobytu)
doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
Pokud  zákonný zástupce podá žádost bez doporučujících posouzení, tak ředitelka školy usnesením přeruší správní řízení a vyzve zákonného zástupce, aby tato doporučení doložil. Zároveň mu v tomto usnesení určí lhůtu, do kdy tak má  učinit (lhůta dodání doporučení z poradenských zařízení bude stanovena do 31. 5. 2021)
Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou.
Odklad uděluje ředitelka školy. Doporučujeme začít vyřizovat včas a objednat termín vyšetření v PPP nebo SPC.
Rozhodnutí o odkladu předává zákonný zástupce mateřské škole, která na tomto základě prodlouží dítěti pobyt v mateřské škole o jeden rok.
4. ORGANIZACE ZÁPISU
a) veškeré dokumenty potřebné k zápisu dítěte (žádost o přijetí, zápisní list, GDPR, žádost o přijetí do ŠD) jsou ke stažení na našich webových stránkách níže nebo si je můžete vyzvednout v kanceláři školy a nebo formuláře můžete vyplnit v den zápisu ve škole
b) zákonný zástupce doloží rodný list dítěte – scan, foto, kopie (u cizinců pas a povolení k pobytu) a svůj OP
c) dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně (doporučujeme přítomnost)
d) zápis je rozdělen na formální část (10 minut) a motivační část (max. 30 minut)
e) při formální části zápisu se vyplní potřebné tiskopisy, vedení školy zodpoví případné dotazy
f) motivační část zápisu vedou učitelky 1. stupně

 

Dokumenty pro tisk – PDF Dokumenty pro email – Word
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list Zápisní list
Žádost o odklad povinné školní docházky Žádost o odklad povinné školní docházky
GDPR – generální souhlas pro rodiče GDPR – generální souhlas pro rodiče
Přihláška do ŠD Přihláška do ŠD

Zákonný zástupce si může vybrat jakým způsobem doručí škole příslušné dokumenty potřebné k zápisu.

POŠTOU:

(tuto možnost preferujeme a budeme rádi pokud ji využijete)

  • vyplnit všechny dokumenty
  • přiložit kopii rodného listu dítěte
  • poslat poštou na adresu školy

2. Základní škola Holešov
Smetanovy sady 625
769 01 Holešov

 

DATOVOU SCHRÁNKOU:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • vyplnit všechny dokumenty
  • přiložit kopii rodného listu dítěte
  • poslat do naší datové schránky

9qirakm

E-MAILEM
S ELEKTRONICKÝM PODPISEM:

  • vyplnit všechny dokumenty
  • přiložit kopii rodného listu dítěte
  • podepsat svým elektronickým podpisem
  • a zaslat na e-mail školy

info@zshol.cz

OSOBNĚ VE ŠKOLE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@zshol.cz
605 387 198

 

 

5. KRITÉRIA PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
1. Věk, školní zralost. Povinnost přihlásit dítě do školy vyplývá z § 36 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
2. Přijetí dětí, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky.  
3. Děti s trvalým pobytem v Holešově a okolí. Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu do kterékoliv základní školy dle vlastního výběru.
4. Naplnění tří tříd, maximální kapacita 60 dětí. Plánujeme otevřít tři první třídy.
6. KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Mohou být přijati pouze žáci 2. Základní školy Holešov.
Budou přijati pouze žáci přihlášení ke školnímu stravování.
Budou přijímáni žáci 1. – 3. roč. a další podle naplnění kapacity ŠD (70 žáků)
Formuláře přihlášek do ŠD jsou k vyzvednutí v kanceláři školy, v zádveří školy nebo ke stažení na webových stránkách.

 

7. ŠKOLSKÝ OBVOD

Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou města Holešova o školských obvodech č. 1/2007 s účinností od 1. 1. 2008  pro 2. Základní školu Holešov

Bořenovská Horní nám. Svobody
Dělnická Malá Nerudova
Dlažánky Nábřeží Očadlíkova
Grohova nám. Dr. E. Beneše Palackého
Hankeho nám. F. X. Richtera Plačkov
Holajka nám. Sv. Anny Přerovská
Příční Samostatnost Smetanovy sady,
Střelnice Sušilova Třešňové sady
Tučapská U Letiště U Potoka
U Rusavy Vítězství Za Drahou
Zámecká Želkov  

 

8. VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ
a) Seznam přijatých i nepřijatých žáků bude k dispozici od úterý 27. 4. 2021 po dobu 15 dnů zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na úřední desce u vchodu školy a na webových stránkách školy www.zshol.cz.
b) Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen řádně uložen v dokumentech kanceláře školy. (pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis).
c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
d) Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

9. FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU
a) Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte.
b) Obdrží registrační číslo dítěte (zašleme e-mailem).
c) Předloží svůj průkaz totožnosti.
d) Předloží rodný list dítěte (scan, kopie, foto)
e) Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
f) Zákonný zástupce obdrží Desatero rodičům.

 

10. MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU
a) Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační čáti zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte.
b) Motivační část se nese hravou formou, motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.
c) Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí.

 

11. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM
Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni o:
a) DESATERU PRO RODIČE: jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji, škola jim doporučí Desatero pro rodiče – pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi  z RVP PV a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci),
b) ANGLICKÉM JAZYKU: o výuce anglického jazyka od 1. ročníku, který je  součástí ŠVP v rozsahu 1 hodiny týdně,
c) ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte),
d) VÝUCE PRO ŽÁKY S SVP: o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, u budoucích žáků s SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání.

 

12. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE
a) Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
b) Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
c) Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
d) Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
e) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
f) Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

13. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
a) Vydá ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
b) Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625.
e) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.