Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

KOORDINÁTOR:

Mgr. Helena Moravčíková
tel. 573 396 019, 605 385 198
helena.moravcikova@zshol.cz
Mgr. Andrea Kubálková
tel. 573 396 019, 605 385 198
andrea.kubalkova@zshol.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU:

1. TERMÍN ČAS NÁHRADNÍ TERMÍN
17. 4. 2020 12:00 – 17:00 hodin po telefonické domluvě

(čas náhradního termínu po domluvě s vedením školy, pouze pro omluvené děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu)

Plánujeme otevřít dvě první třídy:

1.A běžná třída (klasická výuka 21 hodin týdně) odkaz na naše video

1.B třída s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky (25 hodin týdně),  více zde: Svět vzdělání + leták s informativní schůzkou

2. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
 řádné přijetí
6 let k 31. 8. 2020
dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku
předčasné přijetí
5 let k 31. 8. 2020


Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020:
zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021:
zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte
3. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Zákonný zástupce může přijít bez dítěte a požádá o odklad (v termínu zápisu do 1. ročníku základní školy), nejpozději do konce dubna 2020.
Je nutné doložit:
písemná žádost zákonného zástupce (vypíše se u zápisu)
průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP, cestovní pas a povolení k pobytu)
doporučení školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa – nejpozději do 30. 4. 2020
Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.
Odklad uděluje ředitelka školy do 31. 5. 2020. Doporučujeme začít vyřizovat včas a objednat termín vyšetření v PPP nebo SPC.
Rozhodnutí o odkladu předává zákonný zástupce mateřské škole, která na tomto základě prodlouží dítěti pobyt v mateřské škole o jeden rok.

 

4. ORGANIZACE ZÁPISU
a) k zápisu přicházejí zákonní zástupci 17. 4. 2020 v době od 12:00 do 17:00 hodin
b) zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas a povolení k pobytu) a svůj OP
c) dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně (doporučujeme přítomnost)
d) zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 30 minut)
e) při formální části zápisu se vyplní potřebné tiskopisy, vedení školy zodpoví případné dotazy
f) motivační část zápisu vedou učitelky 1. stupně

 

5. KRITÉRIA PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
1. Věk, školní zralost. Povinnost přihlásit dítě do školy vyplývá z § 36 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
2. Přijetí dětí, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky.  
3. Děti s trvalým pobytem v Holešově a okolí. Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu do kterékoliv základní školy dle vlastního výběru.
4. Naplnění dvou tříd, maximální kapacita 50 dětí. Plánujeme otevřít dvě první třídy.
6. KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Mohou být přijati pouze žáci 2. Základní školy Holešov
Budou přijati pouze žáci přihlášení ke školnímu stravování
Budou přijímáni žáci 1. – 5. roč. a další podle naplnění kapacity ŠD (70 žáků) – rozhoduje datum podání přihlášky.

 

7. ŠKOLSKÝ OBVOD

Školský obvod stanovený obecně závaznou vyhláškou města Holešova o školských obvodech č. 1/2007 s účinností od 1. 1. 2008  pro 2. Základní školu Holešov

Bořenovská Horní nám. Svobody
Dělnická Malá Nerudova
Dlažánky Nábřeží Očadlíkova
Grohova nám. Dr. E. Beneše Palackého
Hankeho nám. F. X. Richtera Plačkov
Holajka nám. Sv. Anny Přerovská
Příční Samostatnost Smetanovy sady,
Střelnice Sušilova Třešňové sady
Tučapská U Letiště U Potoka
U Rusavy Vítězství Za Drahou
Zámecká Želkov  

 

8. VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ
a) Seznam přijatých i nepřijatých žáků bude k dispozici od úterý 21. 4. 2020 po dobu 15 dnůzveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na úřední desce u vchodu školy a na webových stránkách školy www.zshol.cz.
b) Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení
rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen řádně uložen v dokumentech kanceláře školy. (pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis)
c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
d) Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

9. FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU
a) Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte.
b) Obdrží registrační číslo dítěte.
c) Předloží svůj průkaz totožnosti.
d) Předloží rodný list dítěte.
e) Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
f) Zákonný zástupce obdrží Desatero rodičům.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zápisní list

Žádost o odklad povinné školní docházky

GDPR – generální souhlas pro rodiče

10. MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU
a) Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační čáti zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte.
b) Motivační část se nese hravou formou, motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.
c) Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí.

 

11. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM
Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni o:
a) DESATERU PRO RODIČE: jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji, škola jim doporučí Desatero pro rodiče – pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi  z RVP PV a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci),
b) ANGLICKÉM JAZYKU: o výuce anglického jazyka od 1. ročníku, který je  součástí ŠVP v rozsahu 1 hodiny týdně,
c) ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte),
d) VÝUCE PRO ŽÁKY S SVP: o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, u budoucích žáků s SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání.

 

12. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE
a) Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
b) Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
c) Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
d) Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
e) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
f) Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

13. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
a) Vydá ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
b) Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625.
e) Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.