Výzva č. 47 IROP Rekonstrukce odborných učeben 2. ZŠ Holešov

Naše škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných učeben 2. základní školy Holešov“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004139), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci projektu dojde k rekonstrukci 4 odborných učeben (nominální kapacita 71 žáků). Dále bude nakoupeno vybavení a učební pomůcky. Dalším výstupem projektu je výsadba zeleně, dodání mobiliáře a terénní úpravy na školním dvoře.

Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Celkové náklady projektu jsou 5 248 845,01 Kč, kdy všechny tyto výdaje jsou zahrnuty ve způsobilých výdajích projektu.

Cílem podpory je vybavit zařízení pro vzdělávání (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní rozvíjet klíčové schopnosti, zlepšit kvalitu celoživotního učení, to je formálního (předškolního, základního, středního, vyššího odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Výsledkem projektu budou modernizované odborné učebny, které umožní zavedení nových metod výuky s důrazem na získání praktických znalostí a dovedností. Součástí výstupů projektu bude také výsadba okrasné zeleně v areálu ZŠ, která jednak zvelebení okolí školy a zároveň bude mít naučnou funkci.

Publicita projektu