Školní metodik prevence

Prevence rizikového chování se na naší škole zaměřuje na:
– zdravé vztahy v kolektivech
– minimalizaci násilí a vandalismu
– povědomí o návykových látkách
 – školní šikanu a kyberšikanu
– zdravý životní styl, poruchy příjmu potravy, rizikové sexuální chování
– kriminalitu jako obecný jev ve společnosti
– záškoláctví
– rizikové chování v dopravě
– extremismus, rasismus, xenofobie, antiseminismus a příslušnost k subkulturám
– domácí násilí, syndrom CAN

Tyto témata máme zakomponovány do vyučovacích předmětů (prvouka, informatika, výchova ke zdraví, chemie, přírodověda, občanská výchova). Dále se těmto tématům věnujeme v rámci komunitních kruhů na I. stupni a v rámci třídnických hodin na II. stupni, začleňujeme i do adaptačního pobytu v 6. ročníku, školy v přírodě a do lyžařského výcvikového kurzu.

Kdo je školní metodik prevence?

Školní metodik prevence na 2. Základní škole Holešov je:
Mgr. Hana Hlobilová
Kontakt:
e-mail: hana.hlobilova@zshol.cz
konzultační hodiny pro žáky kdykoliv v době vyučování v kanceláři školy (přízemí, místnost č. 15)
konzultační hodiny pro rodiče vždy v úterý 14,30-15,30 v kanceláři školy, po domluvě je možný jiný termín.


Pro rodiče
Pomoc online
Kde hledat pomoc při výchovných problémech dětí?
Rodičovská linka: 840 111 234

Pro žáky
Kde mají děti hledat pomoc v krizových životních situacích?
Linka bezpečí: 116 111
nebo chat.linkabezpeci.cz
nebo pomoc@linkabezpeci.cz

Časté dotazy:
Kde hlásit nevhodný obsah internetu?
www.horkalinka.cz
policie ČR