Výzva č. 46 IROP Inovace do školy, plníme si úkoly – přírodovědná učebna

Ministerstvo pro místní rozvoj

 Cíle a výsledky projektu
Cílem projektu je pořízení vybavení do přírodovědné učebny, za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: přírodní vědy, oblast ŠVP – člověk a jeho svět. Součástí projektu je vytvoření partnerství/spolupráce mezi školami, zpřístupnění upravených učeben mimoškolním aktivitám, před školou budou provedeny drobné úpravy prostranství (zeleň).

Projektová žádost je předkládána v rámci jednokolové výzvy č. 2 – podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení, a to ve vazbě na následující podporované aktivity:

  • pořízení vybavení budovy a učebny
  • úprava venkovního prostranství

Výsledkem projektu bude posun v následujících oblastech:

  • zkvalitnění přírodovědných kompetencí
  • zvládnutí práce s pomůckami a informačními technologiemi, a to nahrazením  zastaralého vybavení odborných učeben školy
  • vytvoření podmínek pro zvýšení zájmu žáků o přírodovědné předměty, a to pořízením nového příp. nahrazením
  • zastaralého vybavení odborných učeben školy
  • možnost žákům v rámci mimoškolní činnosti a nadále zvyšovat své kompetence v daných oborech a předmětech
  • navázaná spolupráce mezi dalšími školskými zařízeními
    lepší výsledky systému vzdělávání.