Výzva č. 63 – Šablony II

– podpora společného vzdělávání, vzdělávání pedagogů, podpora nových metod ve výuce, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj dovedností v ICT, propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3

Celkové způsobilé výdaje: 892 651,00

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

2.II/6c            Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP cizí jazyky

 Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

2.II/7              Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

 Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas, umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část. Jedná se o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin, který podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání.

2.II/16a          Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

 Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.

Škola realizuje vybraný počet hodin výuky s využitím ICT dle zvolené varianty aktivity, a to takto: 64 hodin výuky v 64 týdnech, ve kterých probíhá výuka

Aktivita je určena pro skupinu minimálně 10 žáků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem. Pro skupinu 10 žáků škola zakoupí 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků).

 2.II/17d          Klub pro žáky ZŠ – badatelský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.  Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem.

2.II/18            Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

2.II/19            Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových

kompetencí žáků. Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektové výuky) pro jednu třídu/skupinu žáků.

2.V/4c             Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP cizí jazyky

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Nejnižší možná hodinová dotace jednoho zvoleného kurzu DVPP je 8 hodin. Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

2.V/11b           Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her

 Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Klub je možno zřídit pro nejméně šest účastníků. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou účastníků ohrožených školním neúspěchem.

2.V/11c           Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub komunikace v cizím jazyce

 Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Klub je možno zřídit pro nejméně šest účastníků. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou účastníků ohrožených školním neúspěchem.

2.V/12             Projektový den v ŠD/ŠK

 Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků. Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD/ŠK a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve školském zařízení nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro jednu třídu/skupinu účastníků.

2.V/13             Projektový den mimo ŠD/ŠK

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků. Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD/ŠK a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den mimo školské zařízení v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro skupinu 10 účastníků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem. Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi. Projekt musí probíhat mimo školní prostředí, podle tematického zaměření projektového dne např. v kulturní/vědecké/státní/umělecké/historické či jiné instituci, ve firmě, nebo na jiném místě, kde lze využít praktické znalosti odborníka z praxe. Aktivitu je nutné realizovat minimálně 10 km od místa, kde probíhá vzdělávání (od sídla školského zařízení).