EVVO

11. 5. Hlídky mladých zdravotníků – soutěž ČČK, dopravní hřiště Kroměříž

11. 5. Přírodovědná exkurze Brno – planetárium Anthropos 8. a 9. třída


3. 5. Dějepisná exkurze Branou muzea do středověku – Muzeum Kroměřížska – 6. a 7. třída

[mygal=muzeum_km_stredovek]


30. 4. Soutěž Mladý zahrádkář – Svaz zahrádkářů v Holešově
Mladší kategorie – Macková, Hlobilová, Pavelcová, Zapletalová, Mikešková
Starší kategorie – Viktorinová, Schmolzová, Janalíková, Stravová, Habrová, Slámková

28. 4. Projektový den – Den Země – Zdravý styl života
Fotografie z projektového dne naleznete zde..


13. 4. Okresní kolo biologické olympiády Zdounky: Markéta Habrová a Edita Janalíková

[mygal=bio_olympiada_10]


8. 4. 2010 Ekologická soutěž Poznej a chraň – Kroměřížské oblastní kolo v TYMY Holešov
1. stupeň: Holomek, Štefl, Řihák

9. 4. 2010 Ekologická soutěž Poznej a chraň – Kroměřížské oblastní kolo v TYMY Holešov
2. stupeň: Viktorinová, Schmolzová, Slámová


Poznej a chraň 2009 – Zlínské krajské kolo 2009
[mygal=poznej_a_chran]


Divadelní představení Pardubice: Obrazy z dějin třicetileté války – pro 5. – 9. ročník
11. 3. 2010 v tělocvičně naší školy
[mygal=tricetileta_valka]


EVVO 1 pololetí


Evropské šelmy

Dne 18. 11. 2009 proběhl v tělocvičně naší školy projektový den zaměřený na problematiku největších evropských šelem. Projekt byl organizován ekocentrem Duha Olomouc a pod záštitou ESF. Žáci se mohli během dvou hodin blíže seznámit s jejich ochranou, způsobem života a jejich začleňováním do naší přírody. Projektovému dnu předcházely návštěvy jednotlivých tříd v Galerii Holešov od 9. do 13. 11. 2009, kde se blíže seznamovaly s tématem, které bylo věnováno evropským šelmám.
[mygal=elmy]


Plán EVVO pro školní rok 2009/2010

Hlavní cíle v oblasti  výuky:
1. Plnění zákona 123/98 – povinnost zajišťovat ekologické vzdělávání a výchovu ve smyslu udržitelného rozvoje.             
2. Zařazování prvků EV a vzdělávání do vyučovacích hodin jednotlivých předmětů podle metod. materiálů KEV.
3. Spolupráce s pedagogickým sborem, předsedy předmět. komisí, žákovským parlamentem a rodiči.
4. Pravidelně  se zúčastňovat všech akcí zaměřené na problematiku EVVO.

Dlouhodobé cíle environmentálního vzdělávání:
– vysvětlit žákům vztahy v přírodě
– vést je k vytvoření pozitivního vztahu k přírodě
– naučit žáky zodpovědnosti za své chování vůči přírodě
– pochopit souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

EVVO:
– na I. stupni prolíná ve všech ročnících různými předměty, převážně
  prvouka, přírodověda, vlastivěda, praktické činnosti
– na II. stupni hlavně přírodovědnými předměty (přírodopis,
  zeměpis, chemie, praktické činnosti).

Výuku doplňují:
– exkurze
– výlety
– vycházky do přírody
– besedy
– projekty
– přírodovědné soutěže
– výukové programy
– péče o zeleň v okolí školy a v jejich prostorách
– výzdoba chodeb

Dlouhodobé aktivity:
– sběr papíru
– péče o zeleň, úklid okolí školy

Hlavní zaměření školy:
Ve škole pracuje koordinátorka EVVO, která má od roku 2008 ukončené roční specializační studium v oblasti environmentální výchovy v Brně v ekocentrum Lipka.
Významná je spolupráce s ekocentry Lipka – Brno, Alcedo – Vsetín, Čtyřlístek – Zlín, ZOO Lešná a v Holešově TYMY.
Naše škola i tomto školním roce je zařazena do v přírod. soutěžích a  využívat přímého kontaktu s přírodou při projekt.dnech, tématických vycházkách atd.
Důležité pro naši školu je zařazení do sítě škol zabývajících se ekolog. výchovou – M.R.K.E.V .
Sběrová činnost se na naší škole již tradicí, z ní kromě jiných aktivit sponzorujeme řadu let ze ZOO Lešná.

Projektové dny:
Den bez aut – 22. 9.
Mezinárodní den zvířat – 4. 10., adopce zvířete (lemur) – ZOO Lešná
Projektový výtvarný den – 18.11.
Projekt Zdraví – únor
Světový den vody – 22. 3.
Den Země – 22. 4.
Den ptactva – 1. 4.
Světový den životního prostředí – 5. 6.

Dlouhodobý projekt:
Les ve škole – škola v lese