Reedukační kroužek pro 2. stupeň

Reedukační kroužek pro žáky 2. stupně

Má na naší škole velmi dobrou tradici již řadu let. V letošním školním roce se scházíme každý čtvrtek od 14.00  – 15.00 hod. Snažíme se různými metodami a formami odstraňovat specifické vývojové poruchy učení u dětí. Každý pátek od 12.45 – 13.25 hod bude kroužek určen pro žáky 8. ročníku.
Syndrom LMD se vztahuje na děti téměř průměrné, průměrné nebo nadprůměrné obecné inteligence s určitými poruchami učení či chování, v rozsahu od mírných po těžké, které jsou spojeny s odchylkami funkce centrálního nervového systému.
Pro tyto děti hraje významnou roli povzbuzení, pochopení pro jejich problémy, klid a tolerance. Jen tyto aspekty jim pomáhají najít sebe samy, upevňovat sebevědomí, najít si své místo v třídním kolektivu.
Veškerá rozhodnutí musí být vedena nejlepším zájmem dítěte s vědomím, že úspěšnost je podmínkou zdravého vývoje osobnosti.

Vedoucí kroužku: Mgr. Lucie Dvorníková

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Dyslexie znamená vývojovou poruchu učení, která se projevuje nesnázemi při učení se číst a při souvisejících činnostech. Dyslexie se řadí k nejčastějším formám speciálních vývojových poruch učení (SPU).

Nejčastější problémy spojené s dyslexií:
* vypouštění písmen
* přidávání písmen
* absolutně nečitelná slova či písmena
* zaměňování písmen (klika – kilka)
* zaměňování akusticky podobných písmen (g – k, v – f)
* zrcadlové nebo obrácené psaní písmen (d = p, M = W)
* zaměňování slov za slova úplně jiná
* nesprávné psaní čísel

Reedukační kroužek se snaží žákům s dyslexií pomocí alternativními metodami výuky a formou her spolu s vhodnými pomůckami k učení. Děti si upevňují pravo-levou orientaci, rozlišují tvary, písmena nebo čtou s porozuměním.