Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

1. stupeň             

v týdenních rotacích:

12. – 16. 4. 2021      1.,a 2., ročník ve škole (3., 4. a 5. ročník distanční výuka)

19. – 23. 4. 2021       3., 4., 5. ročník ve škole (1., 2. ročník distanční výuka)

Prosíme o nahlášení třídním učitelům do platformy GC, zda se Vaše dítě bude účastnit prezenční výuky.

2. stupeň  – distanční výuka

Školní družina – bude zajištěna pro všechny zapsané žáky dle rotace  (zachování homogenních skupin), včetně ranní družiny

Individuální konzultace jsou umožněny přímo ve škole (vždy po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím).

Skupinové konzultace pro 9. ročník pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ jsou umožněny přímo ve škole.

Tělesná výchova je zakázána – bude nahrazena jiným programem.

V hodinách hudební výchovy je i nadále zakázán zpěv.

Stravování

 • pro distanční výuku – pouze odběr do jídlonosičů
 • pro prezenční výuku – od 12. 4. vaří ŠJ pro všechny žáky, kteří se účastní prezenční výuky 
 • obědy je nutné si nahlásit ve ŠJ do pátku 9. 4. 2021 do 12.00 h (online) nebo telefonicky na tel. 573 397 563  
 • informace na webových stránkách jídelny: https://www.usjholesov.cz/

Testování

 • povinné neinvazivní testování pro ZŠ (žáci i zaměstnanci)
 • antigenní testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
 • testování neprobíhá v případě individuálních konzultací
 • žáci navštěvující ranní družinu budou testování v místnostech ŠD
 • žáci nenavštěvující ranní družinu budou testování přímo ve své kmenové třídě

Ochrana úst a nosu

 • žáci v ZŠ  min. zdravotnická obličejová maska
 • zaměstnanci   respirátor

Bližší informace k testování

 • Prezenční vzdělávání je umožněno jen žákům, kteří se podrobí preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, bude poskytována pouze přiměřená forma studijní podpory (týdenní plán samostudia).
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod., dále u osob, které prodělaly Covid-19 a neuplynulo u nich více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pak pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

U žáků 1. – 3. ročníku I. stupně ZŠ je umožněna asistence zákonného zástupce nebo pověřence při testování (platí vyjímka ze zákazu vstupu třetích osob do školy).

Je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělaly rodiče dětem doma.

Odkazy

Webové stránky MŠMT:
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021?fbclid=IwAR3lTbZc8ASJ80AOYLYSbAMcry1dm3RT91gVYAYdffL1-uY4Pb5eewBEDxQ