Informace k zahájení výuky pro II. stupeň

od 8. 6. 2020 do 26. 6. 2020 (žáci II. stupně)

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy
  nejpozději do 1. 6. 2020 do 10, 00
 • forma účasti ve škole: skupinové konzultace z předmětů M, Čj, Aj, Nj,
  Ch, F
 • každé pondělí a středa 7, 55 – 11, 35 (6., 7. ročník)
 • každé úterý a čtvrtek 7, 55 – 11, 35 (8., 9. ročník)
 • skupiny žáků budou 15 členné, o zařazení do skupiny rozhoduje
  ředitelka školy
 • se skupinou žáků budou pracovat různí pedagogičtí pracovníci dle
  předmětů a konkrétních potřeb žáků
 • pokud žák do školy nenastoupí, bude mu nadále zasílána domácí
  práce, kterou žák bude nadále vypracovávat a odevzdávat
 • online výuka nebude probíhat
 • možnost účasti na konzultacích je podmíněna povinností zákonného
  zástupce vyplnit a odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků
  virového infekčního onemocnění odkaz na formulář
 • při příchodu do školy žáci dodrží 2 m odstupu, umyjí si a vydezinfikují
  ruce, ve třídě budou rozesazeni ve vhodném dvoumetrovém rozestupu,
  každý žák bude mít dvě roušky, které odkládá do sáčku k tomuto účelu
  určenému
 • přihlášení ke stravování v Ústřední školní jídelně si zákonný zástupce
  zajistí sám

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat
známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta
chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy
vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné
umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s
ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je
pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s
povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav
indisponovaného žáka.