Informace k zahájení výuky v 2. Základní škole Holešov

Informace k zahájení výuky v 2. Základní škole Holešov od 11. 5. 2020 (žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky)

  • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 do 12.00 h
  • možnost účasti na výuce je podmíněna povinností zákonného zástupce vyplnění a odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění odkaz pro tisk formuláře
  • Čjkaždé pondělí do přijímacích zkoušek 9.00 – 11.00
  • M – každou středu do přijímacích zkoušek 9.00 – 11.00
  • při příchodu do školy žáci dodrží 2 m odstupu, umyjí si a vydezinfikují ruce, ve třídě budou rozesazeni ve vhodném dvoumetrovém rozestupu, každý žák bude mít dvě roušky, které odkládá do sáčku k tomuto účelu určenému
  • o zařazení žáka do této skupiny rozhoduje ředitel školy, žáka nelze zařadit do této skupiny později, než k 11. 5. 2020

vedení školy