Změna režimu ve školní družině od 4. 9. 2023

Vážení rodiče,

školní družina (dále jen ŠD) je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.

Výchova je společenský proces, a tedy i výchovu ve ŠD je nutné chápat jako součást společenské reprodukce, nikoliv pouze jako sociální službu. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka, odpočinkové činnosti mají odstranit únavu, rekreační činnosti slouží k regeneraci sil a nepovinnou součástí ŠD je také příprava na vyučování, která zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD (zejména z pohledu části rodičů) z velké části také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování.

Aby školní družina naší školy mohla plnit své funkce plnohodnotně a smysluplně, dochází k úpravě režimu odchodu dětí z družiny. Doposud převažovala sociální role na úkor výchovně vzdělávací činnosti, což není udržitelný stav. Věřím, že budete respektovat nastavená pravidla, která umožní vychovatelkám plnit lépe všechny požadované funkce družiny a vašim dětem současně přinesou pestřejší nabídku aktivit a intenzivnější zapojení do jejího programu.

Upravený režim odchodů ze školní družiny:

Dítě ukončí poslední vyučovací hodinu, přichází do družiny a ve skupině odchází na oběd pod dohledem vychovatelky.

Po obědě až do 13:30 ve družině probíhá převážně odpočinková a rekreační činnost. Po obědě až do 13:30 může dítě odcházet z družiny samo nebo za doprovodu rodičů.

Od 13:30 do 15:00 plní družina hlavní zájmovou činnost, probíhá program, který může být realizován i mimo školu. V této době nevyzvedávejte děti z družiny a dopřejte jim možnost účastnit se jejího programu. Odchod dítěte v této době je možný jen výjimečně, např. na lékařské vyšetření.

Od 15:00 až do 16:30 bude v družině probíhat opět odpočinková a rekreační činnost, popřípadě si děti mohou vypracovávat domácí úkoly nebo si opakovat individuálně učivo.

Od 15:00 do 16:30 může dítě opět odcházet z družiny samo nebo za doprovodu rodičů.

Tento režim platí od 4. září 2023.

vedení školy