Informace k zahájení výuky pro II. stupeň

od 8. 6. 2020 do 26. 6. 2020 (žáci II. stupně)

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy
  nejpozději do 1. 6. 2020 do 10, 00
 • forma účasti ve škole: skupinové konzultace z předmětů M, Čj, Aj, Nj,
  Ch, F
 • každé pondělí a středa 7, 55 – 11, 35 (6., 7. ročník)
 • každé úterý a čtvrtek 7, 55 – 11, 35 (8., 9. ročník)
 • skupiny žáků budou 15 členné, o zařazení do skupiny rozhoduje
  ředitelka školy
 • se skupinou žáků budou pracovat různí pedagogičtí pracovníci dle
  předmětů a konkrétních potřeb žáků
 • pokud žák do školy nenastoupí, bude mu nadále zasílána domácí
  práce, kterou žák bude nadále vypracovávat a odevzdávat
 • online výuka nebude probíhat
 • možnost účasti na konzultacích je podmíněna povinností zákonného
  zástupce vyplnit a odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků
  virového infekčního onemocnění odkaz na formulář
 • při příchodu do školy žáci dodrží 2 m odstupu, umyjí si a vydezinfikují
  ruce, ve třídě budou rozesazeni ve vhodném dvoumetrovém rozestupu,
  každý žák bude mít dvě roušky, které odkládá do sáčku k tomuto účelu
  určenému
 • přihlášení ke stravování v Ústřední školní jídelně si zákonný zástupce
  zajistí sám

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat
známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta
chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy
vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné
umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s
ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je
pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s
povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav
indisponovaného žáka.

Informace k zahájení výuky v 2. Základní škole Holešov – I. stupeň

Informace k zahájení výuky v 2. Základní škole Holešov od 25. 5. 2020 (žáci I. stupně)

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 do 12:00
 • možnost účasti na výuce je podmíněna povinností zákonného zástupce vyplnění a odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění odkaz pro tisk formuláře
 • výuka (mimo Tv) po – pá 7, 55 – 11, 35; výuku povedou třídní učitelé v neměnné skupině 15 žáků
 • při příchodu do školy žáci dodrží 2 m odstupy, umyjí si a vydezinfikují ruce, ve třídě budou rozesazeni ve vhodném dvoumetrovém rozestupu, každý žák bude mít svoje dvě roušky, které odkládá do sáčku k tomuto účelu určenému
 • o zařazení žáka do této skupiny rozhoduje ředitel školy, žáka nelze zařadit do této skupiny později, než k 25. 5. 2020
 • o vzdělávacích aktivitách rozhoduje ředitel školy
 • ranní družina není poskytována, odpolední družina v časech 11, 35 – 16, 00 pouze pro přihlášené žáky 1. A, 2. A, 3. A ve třech samostatných skupinách s max. počtem 15 žáků
 • dítě bude mít 2 další čisté roušky do ŠD, zákonný zástupce sdělí vedoucí vychovatelce na pracovní mail (eva.manova@zshol.cz), zda žák bude navštěvovat školní družinu v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020
 • školní stravování bude umožněno v Ústřední školní jídelně Holešov pro žáky školní družiny
 • zákonní zástupci přihlásí své dítě ke stravování ve školní jídelně sami v dostatečném předstihu pokud o stravování mají zájem
 • za hygienické podmínky a organizaci stravování ve školní jídelně zodpovídá ředitel školní jídelny

vedení školy

Informace k zahájení výuky v 2. Základní škole Holešov

Informace k zahájení výuky v 2. Základní škole Holešov od 11. 5. 2020 (žáci 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky)

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 do 12.00 h
 • možnost účasti na výuce je podmíněna povinností zákonného zástupce vyplnění a odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění odkaz pro tisk formuláře
 • Čjkaždé pondělí do přijímacích zkoušek 9.00 – 11.00
 • M – každou středu do přijímacích zkoušek 9.00 – 11.00
 • při příchodu do školy žáci dodrží 2 m odstupu, umyjí si a vydezinfikují ruce, ve třídě budou rozesazeni ve vhodném dvoumetrovém rozestupu, každý žák bude mít dvě roušky, které odkládá do sáčku k tomuto účelu určenému
 • o zařazení žáka do této skupiny rozhoduje ředitel školy, žáka nelze zařadit do této skupiny později, než k 11. 5. 2020

vedení školy

 

Žáci naší školy pilně pracují i doma.

Nápaditost a kreativita nechybí ani při psaní úkolů do českého jazyka:

1. května
Těším se vždy na jaro, kdy společně s kamarády můžeme po dlouhé zimní pauze běhat po venku a vymýšlet různé hry. Do jarních měsíců patří i květen, kdy všechno venku začíná kvést. Chystáme s rodiči zahrádku, sadíme různé druhy zeleniny a letos na státní svátek budeme sadit i dvě jabloně. Den před prvním květnem je spojený s pálením čarodějnic a pranostikou: “Kolik Filipa Jakuba kapek, tolik sena kopek.” Mám rád tento den, protože jsme s rodiči společně doma a máme příležitost vyrazit na kole do přírody nebo autem na výlet.
Jakub Divílek, 5.A

 

 

 

INFORMACE K VÝUCE OD 25. 5. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že ministerstvo školství 15. 4. 2020 oznámilo, že do 30. 4. 2020 zašle školám metodický pokyn k organizaci dobrovolné účasti žáků I. stupně na “vyučování” (resp. na pobytu ve školní skupině), nebudeme do té doby oznamovat žádné konkrétní informace k případné “výuce” (resp. k pobytu ve školní skupině) na I. stupni od 25. 5. 2020.

Co se týká výuky na II. stupni, tak zde zatím platí, že až do 30. 6. 2020 bude výuka pouze distanční (jako dosud). O možnosti případných individuálních konzultací žáků s pedagogy (nejdříve v červnu) Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

vedení školy

Schůzka Svět vzdělání

Vážení rodiče,

schůzka pro Vás, kteří máte zájem své dítě umístit do 1. třídy s rozšířenou výukou – Světa vzdělání, proběhne v stanoveném termínu 6. 4. 2020 v 16.00, jen vzhledem k současné situaci ONLINE!!! Veškeré informace ke schůzce Vám budou poskytnuty na www.svetvzdelani.cz

Můžete se připojit ke schůzce online.

nebo ředitel Světa vzdělání Ing. Tomáš Blumenstein 603 726 030
případně Ing. Martina Hrůzová 739 992 212

Svět vzdělání Holešov

Odkazy na výukové materiály OnLine

UčíTelka – výuka na ČT1

FRAUS – vše pro domácí výuku zdarma

Škola s nadhledem – zopakuješ si probrané učivo zábavnou formou

Online-cviceni – český jazyk a matematika

Scio – zdarma online testy z matematiky a češtiny pro žáky 3. až 9. tříd

Školákov.eu – pro žáky prvního stupně ZŠ

NOVÁ ŠKOLA – zpřístupnila zdarma své interaktivní učebnice pro první i druhý stupeň

On-Line učebnice zdarma.