Kolik přání by si mohli šesťáci prokouřit

V rámci projektu Finanční gramotnost jsme se v prosinci v 6. ročníku věnovali tématu Kolik korun stojí kouření? Materiály byly čerpány z www.finančnígramotnostdoskol.cz a ze sbírky úloh Rozumíme penězům (Aisis, o. s.).

Žákům byly položeny dvě motivační otázky – Jaká přání by si chtěli v budoucnu splnit a jaká je jejich finanční náročnost. Následně proběhla diskuze o možnostech získání finančních prostředků v následujících letech. Názory žáků byly zapsány na tabuli, pak konfrontovány s názory ve třídě. Žáci byli rozděleni do tříčlenných skupin. Každá skupina dostala pracovní list s návodnými otázkami a s tabulkou obsahující prostor pro výpočty finanční náročnosti kouření v průběhu 10 let. Zjištěné částky je překvapily. Žáci mohli vyjádřit svůj názor nejen ve skupině, ale i v rámci třídy.

Následně byl rozdán žákům pracovní list Co nám přináší kouření? Proč kouřit? Proč nekouřit?

Žáci měli zjistit názory kuřáků i nekuřáků ve svém okolí do dalšího dne a prezentovat je na svém pracovním listu. Společně pak třída došla k závěru, kolik korun by průměrně mohli ušetřit v průběhu 10 let. Ve skupině zvolili pravděpodobnost počtu vykouřených cigaret a srovnali, která přání z úvodních aktivit by mohli během 10 let tzv. „prokouřit“.

Na závěr prezentovali žáci své závěry řešení, opravili případná chybná řešení a diskutovali o kouření a jeho finančních i zdravotních dopadech. Celá třída zaslouží pochvalu za snahu a práci v hodinách. Objevil se i dotaz, zda ještě pořád máme matematiku. A o to v podstatě šlo – propojit práci v matematice s otázkami z jiných předmětů školního vzdělávacího programu i z reálného života. Drtivé většině žáků se podařilo pochopit nejen zdravotní, ale také finanční důsledky dlouhodobého kouření cigaret pro jednotlivce i rodinu. To, zda tyto poznatky v budoucnu ovlivní jejich rozhodnutí kouřit či nekouřit, už bude ale na nich.

vyuč. matematiky Z. Ballnér

All-focus
All-focus
All-focus